תמיכות ממשלתיות
     
 
 

בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, גיבש משרד ראש הממשלה, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובהתייעצות עם המועצות הציבוריות הרלוונטיות, מבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד ראש הממשלה לתמיכה במוסדות ציבור המנציחים את זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, זכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי וזכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל.

 


עדכון:
מבחנים למתן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לשנת 2014:

תשומת ליבכם לכך שפורסם נוהל חדש להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן (להלן – הנוהל החדש). ניתן לעניין בנוהל החדש באתר התמיכות הממשלתי בכתובת: www.tmichot.gov.il

נוהל שר האוצר

עיקרי השינויים שנעשו בנוהל

עקב פרסום נוהל שר אוצר כאמור, בוצעו מספר שינויים בפעילות פורטל התמיכות ובמרכב"ה.
כמו כן, בוצע טיפול בשנת הגשת מסמכי הגוף.
ריכוז השינויים יוצג עבור משתמשי הפורטל בדף הבית של פורטל תמיכות כולל דוגמאות לטפסים אשר עברו שינויים ומדריך למשתמש.

נא להתעדכן בשינויים.

עדכון שינויים במודול התמיכות (נוהל שר אוצר+שנת הגשה)

מדריך למשתמש למשתמשי פורטל - הוספת שנת הגשה

כמו כן, אבקש להסב את תשומת לבכם לכך כי בהמשך יפורסמו בעמוד זה טפסים אשר מותאמים לנוהל החדש.

כמובן שהאחריות לבחון שהנכם מתנהלים בהתאם למערכת הנורמטיבית הרלוונטית מוטלת עליכם, ואין באמור במכתב זה כדי לגרוע מאחריותכם האמורה.

בקשות התמיכה תוגשנה עם חתימה דיגיטלית, באמצעות מערכת מרכב"ה באתר שכתובתו היא: www.gov.il -----> פורטל תמיכות. יובהר כי הגשת בקשות לתמיכה לא תתאפשר בצורה ידנית, אלא רק באמצעות פורטל התמיכות. יש לסרוק את הטפסים החתומים לפורמט PDF ולהזין אותם לפורטל התמיכות. הגישה לפורטל והגשת הבקשות תתאפשר באמצעות כרטיס חכם. במידה שמתקבלת הודעה כי הכרטיס אינו תקין או בכל בעיה אחרת הקשורה בגישה לפורטל התמיכות יש לפנות למרכז התמיכה במרכב"ה בטלפון: 02-5012443.

גופים חדשים, אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה ממשרד ראש הממשלה באמצעות פורטל התמיכות, יפנו למרכזת ועדת התמיכות, הגב' אופירה חפצדי, לכתובת:ofirah@pmo.gov.il לשם הסדרת כרטיס חכם ל- 2 מורשי חתימה לפחות, ולקבלת המשך הנחיות.

 

בהצלחה

 


 

הגשת בקשה לתמיכה מקרן עזבונות לשנת 2015

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
דווח על קבלת ההקצבה לצרף לבקשת התמיכה 2015 דווח על קבלת ההקצבה לצרף לבקשת התמיכה 2015
 
הנחיות להגשת בקשות תמיכה עזבונות 2015 הנחיות להגשת בקשות תמיכה עזבונות 2015
 
טופס בקשה לתמיכה מקרן העזבזונות שנת 2015 טופס להגשת בקשה לתמיכה - 2015
 
מודעה של ועדת העזבונות הגשת בקשות עזבונות 2015 מודעה של ועדת העזבונות הגשת בקשות עזבונות 2015
 
רשימת עזבונות מיועדים שנת 2015 רשימת עזבונות מיועדים שנת 2015
 

תמיכות במוסדות ציבור המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לבית עולמם

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
קול קורא למבחנים למתן תמיכות- במוסדות ציבור המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה לשנת 2014 קול קורא 2014
 
מבחני תמיכה במוסדות ציבור המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה במוסדות ציבור
 
טפסים מעודכנים 2014 - למבחני תמיכה במוסדות ציבור המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה טפסים למבחני תמיכה במוסדות ציבור המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה 2014
 
טופס 148-פירוט תמיכות ועזבונות לשנת 2014 טופס 148-פירוט תמיכות ועזבונות לשנת 2014
 
טופס 149- דוח תקציב מול ביצוע לשנת 2014 טופס 149- דוח תקציב מול ביצוע לשנת 2014
 

תמיכות לזכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
תחום פעולה מרכזי לשנת 2014 - "הרצל באומנות" <a class="DLFLink" href="/Documents/arthezel301013.doc">arthezel301013.doc  </a>
 
קול קורא למבחנים למתן תמיכות- במוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל ז"ל לשנת 2014 קול קורא 2014
 
מבחני תמיכה במוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל ז"ל מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל
 
טפסים להגשת בקשת תמיכה בנושא בנימין זאב הרצל ז"ל לשנת 2014 טפסים להגשת בקשת תמיכה בנושא בנימין זאב הרצל זל לשנת 2014
 
טופס 148-פירוט תמיכות ועזבונות לשנת 2014 טופס 148-פירוט תמיכות ועזבונות לשנת 2014
 
טופס 149- דוח תקציב מול ביצוע לשנת 2014 טופס 149- דוח תקציב מול ביצוע לשנת 2014
 

תמיכות לזכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
תחום פעולה מרכזי לשנת 2014 - "הדר ושוויון בחברה הישראלית" <a class="DLFLink" href="/Documents/hodzeev301013.doc">hodzeev301013.doc
 
קול קורא למבחנים למתן תמיכות- במוסדות ציבור המנציחים את זכרו של זאב ז'בוטינסקי ז"ל לשנת 2014 קול קורא 2014
 
מבחנים לקבלת כספי תמיכות של מוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי ז"ל מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של זאב ז
 
טפסים להגשת בקשת תמיכה לשנת 2014 למוסדות ציבור הפועלים לזכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי טפסים להגשת בקשת תמיכה לשנת 2014 למוסדות ציבור הפועלים לזכרו ופועלו של זאב ז
 
טופס 148-פירוט תמיכות ועזבונות לשנת 2014 טופס 148-פירוט תמיכות ועזבונות לשנת 2014
 
טופס 149- דוח תקציב מול ביצוע לשנת 2014 טופס 149- דוח תקציב מול ביצוע לשנת 2014
 

תמיכות לזכרו ופועלו של השר רחבעם זאבי ז"ל (גנדי)

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
קול קורא להגשת בקשות תמיכה לשנת 2014 בנושא רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל קול קורא 2014
 
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של השר רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל תיק : 14 א
 
טפסים להגשת בקשת תמיכה בנושא השר רחבעם זאבי (גנדי) לשנת 2014 טפסים להגשת בקשת תמיכה בנושא השר רחבעם זאבי (גנדי) לשנת 2014
 
טופס 148-פירוט תמיכות ועזבונות לשנת 2014 טופס 148-פירוט תמיכות ועזבונות לשנת 2014
 
טופס 149- דוח תקציב מול ביצוע לשנת 2014 טופס 149- דוח תקציב מול ביצוע לשנת 2014