החלטה מספר 4450
     
 
 
2009

ערוצים נוספים

 
מזכירות הממשלה
החלטה   מס.  חכ/176  של  ועדת  שרים  לענייני  חברה  וכלכלה   (קבינט חברתי-כלכלי)  מיום  12.01.2009  אשר צורפה לפרוטוקול  החלטות  הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 29.01.2009 ומספרה הוא 4450(חכ/176).
הממשלה ה - 31 אהוד אולמרט

נושא ההחלטה

קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה

מחליטים

בהחלטה זו:

"אנרגיה מתחדשת" - אנרגיה שמקורה בניצול חום וקרינת השמש,  רוח, ביומסה או מקור לא מתכלה אחר שאינו דלק פוסילי.

בהמשך   להחלטות   הממשלה  מס.  2664(חכ/44)   מיום 4.11.2002 ומס. 2178 מיום :.12.8.2007

יעד מנחה
1. לקבוע  יעד  מנחה  לייצור חשמל  מאנרגיה  מתחדשת בהיקף  של  10% מצורכי האנרגיה בחשמל של  המדינה לשנת 2020. זאת בהתבסס, בין היתר, על דו"ח בנושא עלויות  חיצוניות  של  ייצור חשמל  שפרסם  המשרד להגנת הסביבה בחודש ספטמבר 2008. בתוך כך, לפעול להקמת  תחנות  כח  המבוססות  על  מקורות  אנרגיה מתחדשת ובפרט באזור הנגב והערבה, בהיקף שלא יפחת מ250-  מגה ואט  בכל שנה החל משנת 2010 ועד לשנת 2020.  הקמת  התחנות, מעבר לאמור בסעיף 7  להלן, תהיה  באמצעות רישיונות במסגרת הרגולציה  הקיימת לרבות  הקצאת  קרקעות כמפורט בהחלטה זו;  בהתחשב בתוצאות  שיטת הרגולציה הקיימת, ובהקצאת  קרקעות להקמת  תחנות  כח  כאמור,  מנכ"ל  משרד  התשתיות הלאומיות  והממונה  על אגף התקציבים יבחנו  יחד, מעת  לעת,  מבלי לגרוע מהצורך  בקבלת  רישיונות, ומבלי  לגרוע מהצורך לבצע התקשרויות, קידום הקמת תחנות  כח  כאמור  בדרך של עריכת מכרז,  או  בכל מתכונת  אחרת, ככל הנדרש ולפי כל דין וכל  אישור הנדרש,  בהתחשב בעיקר באפשרות הריאלית של  קידום כל  פרויקט  על פי היעד כמפורט  לעיל,  במיקומים שיאותרו לשם כך כמפורט בהחלטה זו להלן.

 
מתווה להשגת יעד ביניים של 5% עד שנת 2014

2. לקבוע  יעד  ביניים של 5% לייצור  חשמל  מאנרגיה מתחדשת במהלך שנת 2014. יישום יעד הביניים ייעשה כאמור  בהחלטה זו, באמצעות הטכנולוגיות  השונות, ומבלי  לגרוע מכלליות האמור, רוח, ביומסה, סולאר טרמי  ופוטו  וולטאי. תמהיל הטכנולוגיות  לעניין הקצאת קרקעות ומתן תמריצים, יהיה בהתחשב בשיקולי ישימות,  כדאיות לאומית ומשקית, תנאים  ייחודיים או  מיטביים  במדינת ישראל, מגמות בעולם  וניצול מיטבי  של  משאבים כגון קרקע, שמש  ומים  במסגרת שילובם בקידום הטכנולוגיות השונות.

איתור והקצאת קרקעות
 
3. בהמשך  להחלטת  הממשלה  מס.  3954(חכ122)  מיום 21.8.2008 (סעיפים 4(ט)(1) ו4-(י)(1)), להטיל על מנהל  התכנון במשרד הפנים, בתיאום עם מנהל החשמל במשרד  התשתיות  הלאומיות, המשרד להגנת  הסביבה, מינהל  מקרקעי ישראל ומשרד הביטחון, לאתר קרקעות המתאימות להקמת תחנות כח מאנרגיות מתחדשות.

לאתר  קרקעות  באזור הנגב והערבה בפרט  המתאימות להקמת  תחנות  כח  בטכנולוגיות -  סולארי  ורוח. וזאת,  בין היתר בכל הנוגע להבנת פוטנציאל ההקמה בטכנולוגיות  האמורות  במרחב הכלול  במפה  המצ"ב לנספח  החלטה זו, אשר על פניו עשוי לכלול אזורים מועדפים  מבחינה חשמלית לייצור חשמל בטכנולוגיות האלו, בין היתר, במטרה להביא לכך שהמועצה הארצית תאשר  תכנית מתאר ארצית ברמה מתארית שבה  יסומנו אתרים  המתאימים  להקמתם של לפחות 500  מגה  ואט בתוך  שנה  וחצי  מיום החלטה זו  ובהתאם  למפורט בסעיף 4(1)(א) להלן.

הצוות   האמור   ידווח  לשרי   הפנים,   התשתיות הלאומיות,  ההגנה על הסביבה והאוצר, על  התקדמות התהליך אחת לחודשיים.

4. להטיל  על  משרד התשתיות הלאומיות ומנהל  מקרקעי ישראל  להשלים נהלי הקצאת קרקע לצורך הקמת תחנות כח, כמפורט להלן:

1. הקצאת קרקע באמצעות מכרז
א.משרד  התשתיות הלאומיות יעביר המלצה לביצוע מכרזים  על  קרקעות שאותרו כמתאימות  להקמת מתקני  ייצור  חשמל מאנרגיה מתחדשת.  פרסום מכרזים אלו לא יבוצע אלא לאחר אישור תוכנית מתאר  ארצית ברמה מתארית שבה יסומן  האיתור המיועד להקמת תחנת/תחנות כח מאנרגיה מתחדשת ובהתאם  לאיתור  שסומן  בתכנית  זו.  תכנית כאמור  תוכן לאחר שיועבר אל המועצה  הארצית מסמך  המפרט הנתונים הרלבנטיים לאיתור  שטח לתחנת  כח  מאנרגיה מתחדשת,  שייערך  בלווי ובהנחיית  עורכי  תמ"א 10.  המועצה  הארצית תפעל   לאישורה  של  תוכנית  כאמור,  בכפוף לתיקונים  ולהמלצות  ועדת העורכים, בתוך  4 חודשים  ממועד שתוגש לה. תכנית מתאר מפורטת לאתר  שיסומן  תקודם  על-ידי  הזוכה  במכרז שיפורסם לפי סעיף 4(1)(ג) להלן.

ב.משרד  התשתיות  הלאומיות, בתאום  עם  מינהל מקרקעי  ישראל ומשרד הפנים - מנהל  התכנון, יגבש  תנאי  סף (טכנולוגי,  הנדסי,  פיננסי וכיוצ"ב)  להגשת הצעות במכרז, בהתבסס,  בין היתר, על התנאים הנדרשים לקבלת רישיון זמני לייצור חשמל.

ג.מינהל מקרקעי ישראל יפרסם המכרז, שיכלול את תנאי  הסף  שיוגדרו  בשיתוף  משרד  התשתיות הלאומיות ומשרד הפנים כאמור לעיל, על הקרקע שתאושר  כאמור,  על בסיס הערכת  שמאי.  ככל שיידרשו לדעת המינהל פרמטרים נוספים לדירוג ההצעות,  ייקבעו  אלה על-ידי משרד  התשתיות הלאומיות  בתיאום  עם מינהל  מקרקעי  ישראל ויהוו  חלק  ממסמכי המכרז, בכפוף לכל  דין. נדרשו  פרמטרים נוספים כאמור, יפורסם המכרז על-ידי  ועדת  מכרזים במינהל מקרקעי  ישראל שבה   יהיה  חבר  גם  נציג  משרד   התשתיות הלאומיות.  לזוכה במכרז תוענק הרשאה לתכנון ובכפוף  לאישור תוכנית מתאימה על-ידי  מוסד תכנון-הסכם פיתוח, הכל על פי תנאי המכרז.

2. הקצאת קרקע באמצעות פטור ממכרז
א.תוקם  ועדה  מקצועית בהשתתפות  נציגי  משרד התשתיות  הלאומיות,  משרד  התעשייה,  המסחר והתעסוקה,  מנהל התכנון במשרד הפנים ומינהל מקרקעי  ישראל  (להלן -  הוועדה  המשותפת). במסגרת  עבודת  הועדה תיוועץ  הועדה  ברשות לשירותים ציבוריים - חשמל.

ב.הועדה  המשותפת תקבע את התנאים והמקרים בהם תינתן  האפשרות  להמליץ על מתן  קרקע  ליזם בפטור ממכרז, לפי כל דין, להקמת מתקן ייצור חשמל  מאנרגיות  מתחדשות, בין באמצעות  מתן הרשאה לתכנון ובין באמצעות מתן הסכם פיתוח, לפי  העניין. הועדה תפעל בהתאם לקריטריונים שייקבעו  על  ידה בתוך 45 יום מקבלת  החלטה זו,  לרבות  קביעת  תנאי סף  כאמור  במסלול המכרז כאמור לעיל.
 
ג.ניתנה  המלצת הועדה המשותפת כאמור,  ובכפוף לכל  דין  וכל  אישור נדרש,  יעניק  המינהל הרשאה  לתכנון  ויקצה את הקרקע ליזם  לצורך הקמת מתקן כאמור.

ד.אין   בהליכים  המתוארים  לעיל  כדי  לגרוע מסמכותו  או  שיקול דעתו של משרד  התעשייה, המסחר  והתעסוקה, בהפעילו את סמכויותיו מכח תקנה  25 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 או מכח החלטות ממשלה שונות.

נהלים למכרזי קרקע ופטור ממכרז כאמור בסעיף זה יגובשו בתוך 45 יום מהחלטה זו.

הסדרה ותמריצים כלכליים

5. להנחות  את  הרשות  לשירותים  ציבוריים  -  חשמל לבחון,  במסגרת  סמכותה ובהתאם להוראות חוק  משק החשמל,  התשנ"ו-1996,  בתוך שלושה חודשים  ממועד קבלת  החלטה זו, תעריפים ואמות מידה ככל שיידרש, ליישום  מדיניות הממשלה לעידוד הקמת מתקני ייצור חשמל  מאנרגיות  מתחדשות בהיקף כולל של 500  מגה ואט  בשלב  הראשון  ובכפוף לכל דין,  ולפרסם  את תוצאות  הבחינה לציבור. בחינת הרשות תתבסס,  בין היתר,  על מודלים בינלאומיים לעידוד הקמת  תחנות כח  המבוססות על אנרגיה מתחדשת, בהתאמות הנדרשות למשק  הישראלי. התעריפים שייקבעו כאמור יחולו גם על התחנות נשוא סעיף 7 להלן. לאחר מימוש 350 מגה ואט  מתוך  ההיקף האמור או לקראת 1.1.2011,  לפי המוקדם,   תיערך  בחינה  על  ידי  משרד  התשתיות הלאומיות,  משרד האוצר והרשות לשירותים ציבוריים -  חשמל  אשר יביאו את המלצותיהם  בפני  הממשלה, בדבר   הצורך  בעידוד  הקמת  תחנות  כח   נוספות באנרגיות  מתחדשות בהיקף של 500 מגה ואט נוספים, באמצעות  מודלים בינלאומיים כאמור. במסגרת בחינה כאמור,  יילקחו  בחשבון  גם היקף  הבקשות  להקמת תחנות כח נוספות באותו מועד, ושיקולים של שוויון בין מבקשים.
 
להטיל  על  שר  התשתיות הלאומיות לקבוע  כי  בעל רישיון  ספק  שירות  חיוני  יהיה  מחויב  ברכישת הכמויות כאמור מבעלי רישיונות באנרגיות מתחדשות.
 
6. בהמשך  להחלטת  הממשלה  מס.  3954(חכ122)  מיום 21.8.2008 (סעיף 4(ד)(6)), על מנת להעמיד תמריצי מיסוי   לקידום  ייצור  מתקני  אנרגיות  מתחדשות ורכיביהם  לצורך  השגת היעד כמפורט  בהחלטה  זו, יגבש  שר  האוצר בתוך 30 ימים ממועד  החלטה  זו, באמצעות  ועדה שיקים, בה יהיו חברים, בין  היתר, גם  נציגי  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה,  משרד התשתיות  הלאומיות  והרשות לשירותים ציבוריים  - חשמל,  את  הדרך להרחבת תחומי  הפעולה  המוגדרים בסעיף  18א(ג)(1)(א)  לחוק  עידוד  השקעות  הון, התשי"ט-1959, לעניין הטבות מיסוי, גם לגבי השקעה במו"פ  בתחום  האנרגיה המתחדשת וכן לגבי  השקעות ישירות  לאימוץ  טכנולוגיות  של  אנרגיה  מתחדשת ולייצור מתקני אנרגיות מתחדשות ומרכיביהם על ידי מפעלים,  והכל כהוראת שעה. עם סיום עבודת הועדה, ובהתאם  להמלצותיה,  יוגש לאישור הממשלה,  תזכיר לתיקון החוק כאמור.

הקמת מתקני ייצור סולאריים בשטח המועצה האזורית חבל אילות

7. בהמשך  לאמור לעיל, להטיל על מינהל מקרקעי ישראל בהתאם  למתווה  המפורט בסעיף 4 לעיל ובתיאום  עם המועצה  האזורית  חבל אילות, לפרסם  מכרזי  קרקע בשטח  המועצה  האזורית חבל אילות לתכנון  ופיתוח הקמת  3 תחנות כח בטכנולוגיות סולאריות בהיקף של 50  עד 75 מגה ואט לכל תחנה וזאת לא יאוחר  מיום 1.6.2009  ובאופן  שהתחנות תחלנה לספק  חשמל  לא יאוחר  מיום  1.1.2012. לצורך כך,  מינהל  החשמל במשרד  התשתיות הלאומיות בשיתוף עם מינהל התכנון במשרד הפנים והמועצה האזורית חבל אילות יאתרו את המתחמים  להקמת התחנות כמוזכר לעיל ויפנו לעורכי תמ"א  10  על  מנת שאלה  יבקשו  מהמועצה  הארצית לתכנון  ולבניה,  להורות  על עריכת  תכנית  מתאר ארצית  מפורטת לכל אחד מהמתחמים. הוראה על עריכת תוכנית  כאמור  תינתן לאחר שיוצגו  בפני  המועצה הארצית כל הנתונים הדרושים להחלטה על מתן הוראה, לרבות  נתונים בדבר התאמת כל אחד מהמתחמים להקמת התחנה,  קירבתו לתשתיות נחוצות הן לפעולת  התחנה והן  לצורך הוצאת האנרגיה מהאתר, ניתוח  ההיבטים הסביבתיים,  היבטים  של שימושי  קרקע  וזמינותה, תיאום  ראשוני עם גורמים רלבנטיים והצגת חלופות, ככל  הנדרש.  ניתנה הוראה על עריכת  תכנית  מתאר ארצית  ברמה  מפורטת  למתחם, ניתן יהיה,  על  אף האמור בסעיף 4(1) להחלטה זו, לפעול לפרסום המכרז בקשר  עם אותו מתחם עוד טרם אישור התכנית. תכנית זו תוכן ע"י הזוכה במכרז, ככל שיידרש לכך במסגרת המכרז."

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.