החלטה מספר 474
     
 
 
2009

ערוצים נוספים

 
מזכירות הממשלה
החלטה  מס. חמ/1 של ועדת השרים להגנת הסביבה וההיערכות לשינויי  אקלים מיום  09.06.2009  אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 25.06.2009 ומספרה הוא 474(חמ/1).
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה

היערכות ישראל לשינוי אקלים - היערכות ומוכנות לשינוי אקלים והפחתת פליטות גזי חממה

מחליטים

בהמשך  להחלטת הממשלה מס' 250 מיום 24.5.09  בעניין הקמת  ועדת  השרים להגנת הסביבה  וההיערכות  לשינוי אקלים (להלן - "ועדת השרים"):

1.  להקים  ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל המשרד  להגנת הסביבה,   להיערכות   והסתגלות  לשינוי   אקלים (ADAPTATION)    והפחתת   פליטות   גזי    חממה (MITIGATION)   (להלן  -  "הוועדה"  או   "ועדת מנכ"לים").

א. בוועדה  ישבו  מנכ"לי  המשרדים  הבאים  או נציגיהם:
(1) המשרד להגנת הסביבה - יושב ראש הוועדה;
(2) משרד הבינוי והשיכון;
(3) משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
(4) משרד הפנים;
(5) משרד הביטחון;
(6) משרד הבריאות;
(7) משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה;
(8) משרד התשתיות הלאומיות;
(9) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;
(10) משרד האוצר- הממונה על התקציבים והחשב הכללי;
(11) משרד החוץ;
(12) משרד החינוך;
(13) הרשות הממשלתית למים וביוב;
(14) הרשות הציבורית - חשמל;
 
ב. יוזמנו להשתתף בדיוני הוועדה נציגי הגופים הבאים:
(1) מרכז השלטון המקומי;
(2) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
(3) המטה לביטחון לאומי;
(4) חברת חשמל;
(5) נציגי ארגונים סביבתיים לא ממשלתיים;
(6) נציגי ארגונים לא ממשלתיים המייצגים את התעשייה.

ג. הוועדה  תהיה רשאית להזמין נציגים של  גופים נוספים  הנוגעים  לעניין להיות חברים בה  או להשתתף בדיוניה לפי הצורך.

הפחתת פליטת גזי חממה (MITIGATION)

2.  להטיל  על  ועדת המנכ"לים לגבש  המלצה  לתוכנית פעולה   לאומית   להפחתת   פליטות   גזי   חממה (MITIGATION) בישראל ולהביאה לאישור ועדת השרים תוך  שנה  מיום קבלת החלטה זו. התכנית  הלאומית תתבסס   בין  השאר  על  הסכמות  שיושגו  במישור הבינלאומי  תחת  אמנת המסגרת בדבר שינוי  אקלים ותקבע בין היתר את הנושאים הבאים:

(1) יעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה;
(2) קריטריונים   לפיהם  יחושבו  יעדי  ההפחתה, לרבות שנת הבסיס לחישוב;
(3) אמצעי הפחתה ודרכי יישום;
(4) לוחות זמנים ואבני דרך;
(5) היבטים  כלכליים ותקציביים הנובעים  מיישום אמצעי ההפחתה;
(6) קביעת  מדדי  תפוקה  ותוצאה  לעמידה  ביעדי תוכנית הפעולה הלאומית.
 
3.  למנות   צוותי  עבודה  לגיבוש  המלצה  למדיניות ותוכניות  הפחתה  של פליטת גזי חממה, בין  השאר בתחומים  הבאים: שימור והתייעלות אנרגטית, בניה ודיור,   ייעול  תהליכי  ייצור  חשמל,  תחבורה, חקלאות,  פסולת,  שימושי  קרקע,  מים  ואנרגיות מתחדשות.    בראש   הצוותים   העוסקים   בשימור והתייעלות  אנרגטית, ייעול תהליכי ייצור  חשמל, מים  ואנרגיות  מתחדשות  -  יעמוד  מנכ"ל  משרד התשתיות הלאומיות או נציגו.

א. הוועדה תגדיר את תחומי הפעילות של  הצוותים, הרכבם והעומד בראשם.
ב. ראשי  הצוותים  יהיו רשאים למזג  את  פעילות הצוותים   עם  ועדות  או  צוותי  עבודה  בין משרדיים הפועלים בנושאים מקבילים.
ג. על  צוותי  העבודה יהיה להכין תוכנית  פעולה להפחתת  פליטת  גזי  חממה  כל  אחד  בתחומו. תוכניות  הפעולה  של הצוותים  יוגשו  לוועדת המנכ"לים  תוך ששה חודשים ממועד קבלת  החלטה זו.
ד. תוכניות הפעולה של הצוותים יכללו:

(1) פירוט  של  מכלול אמצעי  הפחתה  הקיימים והמוצעים וכן תמריצים כלכליים להפחתה;
(2) פוטנציאל הפחתה של כל אמצעי;
(3) היבטים   כלכליים   ותקציביים   הנובעים מיישום  התוכנית המוצעת, בכלל זה  בחינת עלות-תועלת של אמצעי ההפחתה המפורטים;
(4) המלצות ליישום;
(5) הערכת לוחות זמנים ליישום האמצעים והשגת ההפחתה הנובעת מהם.
ה. ראשי  הצוותים  ידווחו לוועדת  המנכ"לים  על התקדמות  פעילותם  כל  חודשיים  ממועד  קבלת החלטה זו.

4.  צוותי  העבודה  יגישו לוועדת  המנכ"לים  דו"חות ביניים  שישמשו  בסיס  לגיבוש  המדיניות  לקראת ועידת המדינות החברות באמנת האקלים(CHANGE CLIMATE ON CONVENTION FRAMEWORK UN) שתתקיים בקופנהגן בדצמבר .2009

5.  ועדת  המנכ"לים  תגבש הצעת מדיניות לגבי  הפחתת פליטות  גזי  חממה  בישראל שתשמש  מצע  לדיונים הצפויים  בוועידת קופנהגן  בדצמבר  2009.  הצעת מדיניות  זו  תוצג לממשלה ולוועדת  השרים  לפני התכנסות ועידת קופנהגן.
 
היערכות     והסתגלות    לשינוי    אקלים   בישראל (ADAPTATION)

6. להטיל  על  ועדת  המנכ"לים לגבש  המלצה  לתוכנית פעולה  לאומית  להיערכות והסתגלות  מדינת  ישראל לשינוי האקלים (ADAPTATION) ולהביאה לאישור ועדת השרים  בתוך שנתיים מיום קבלת החלטה זו.  התכנית הלאומית תתבסס בין השאר על הסכמות שיושגו במישור הבינלאומי  תחת  אמנת המסגרת בדבר  שינוי  אקלים ותכלול בין היתר את המרכיבים הבאים:

(1) השלמת  פערי  ידע  על השלכות  שינוי  האקלים בישראל,  בהתבסס על הכנת תרחישים אפשריים של שינוי האקלים בישראל עד שנת ;2030
(2) השלמת  פערי  ידע בנושא היקף  שינוי  האקלים הקיים והחזוי באזורנו;
(3) סקירת אמצעים זמינים למזעור נזקים ומיצוי של תועלות משינוי אקלים בישראל;
(4) הנחיות   למשרדי  הממשלה  הרלבנטיים  להטמעת הכלים והאמצעים הנדרשים למזעור נזקים ומיצוי של תועלות;
(5) לוחות זמנים  ואבני דרך;
(6) היבטים  כלכליים  ותקציביים הנובעים  מיישום אמצעי ההיערכות וההסתגלות;
(7) זיהוי ידע וטכנולוגיות ישראליות שניתן להציע כאמצעים  להתמודדות עם השלכות שינוי  האקלים למדינות העולם;
(8) קביעת   מדדי  תפוקה  ותוצאה  לעמידה  ביעדי תוכנית הפעולה הלאומית.

 7. ועדת  המנכ"לים  תמנה צוותי עבודה  להכנת  המלצה לתכנית  לאומית להיערכות והסתגלות לשינוי אקלים, בין השאר בתחומים הבאים: שינויים בדרישה לאנרגיה לקירור וחימום, משאבי מים, חקלאות, בניה, בריאות הציבור,   תשתיות  חופיות,  ניקוז  וסחף,  כלכלה וביטוח,  היבטים גאו-אסטרטגיים, המגוון הביולוגי ובתי גידול טבעיים ותיירות.

א. הוועדה תגדיר  את תחומי הפעילות של  הצוותים, הרכבם והעומד בראשם.
ב. ראשי  הצוותים  יהיו  רשאים למזג  את  פעילות הצוותים עם ועדות או צוותי עבודה בין משרדיים הפועלים בנושאים מקבילים.
ג. על  צוותי  העבודה יהיה להכין  תוכנית  פעולה להיערכות  והסתגלות  לשינוי  אקלים,  כל  אחד בתחומו.  תוכניות  הפעולה של  הצוותים  יוגשו לוועדת  המנכ"לים בתוך שנה ממועד קבלת  החלטה זו.   הצוותים  יתייחסו  בין  השאר   להיבטים כלכליים ותקציביים הנובעים מיישום התוכניות.
ד. ראשי   הצוותים  ידווחו לוועדת  המנכ"לים  על התקדמות פעילותם בתוך שישה חודשים ממועד קבלת החלטה זו.

כללי:
8. להסמיך   את  ועדת  המנכ"לים  להנחות  את  עבודת הצוותים,  וכן להורות על השלמת תוכניות  הפעולה, ביצוע בדיקות ואיסוף נתונים נוספים, הכנת ניירות עמדה לנושאים ספציפיים וכדומה.

9. ועדת המנכ"לים תדווח לוועדת השרים לגבי ההתקדמות בהכנת   תוכניות  הפעולה  הלאומיות  אחת  לארבעה חודשים.

10.הוועדה  תעקוב  אחר יישום החלטות הממשלה  הבאות, תוך שיתוף פעולה עם הוועדות שהוקמו מכוחן:

א. החלטת  הממשלה מספר 3261(חכ/69) מיום 13.3.08 -  גיבוש  צעדים להתייעלות אנרגטית  -  צמצום צריכת החשמל.
ב. החלטת הממשלה מספר 4450(חכ176) מיום 29.1.09 - קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות, בפרט באזור הנגב והערבה.
ג. החלטת הממשלה מספר 3954(חכ122) מיום 21.8.08 -  מחקר פיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל  בתחום האנרגיה המתחדשת.

11.עם  אימוץ  המלצות  ועדת המנכ"לים על  ידי  ועדת השרים  להגנת  הסביבה וההיערכות  לשינוי  אקלים, ובהתאם לעלויות התקציביות הכרוכות ביישומן, תקבע הממשלה  את איגום המשאבים הנדרש, וזאת תוך עמידה במגבלת התקציב הקבועה בחוק."

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.