החלטה מספר 1504
     
 
 
2010

ערוצים נוספים

 
מזכירות הממשלה
החלטה מס. 1504 של הממשלה מיום 14.03.2010
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה

גיבוש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה

מחליטים

1.  בהמשך  להחלטת  הממשלה מס' 474 מיום  25  ביוני 2009  בנושא  "היערכות  ישראל לשינוי  אקלים  - היערכות  ומוכנות  לשינוי אקלים והפחתת  פליטות גזי  חממה"  (להלן  - החלטה 474),  למנות  ועדת היגוי (להלן - הוועדה) שתמליץ על אמצעי מדיניות נדרשים  להפחתת פליטות גזי חממה במדינת  ישראל, ולבחינת  האפשרויות  לניצול  הזדמנויות  לצמיחת המשק  המקומי הנובעות מהתהליך הבינלאומי  בנושא זה.

2.  הוועדה תגבש  המלצות  להפחתת  פליטת  גזי  חממה בישראל, בשאיפה להביא להפחתה בשיעור של 20% מסך הפליטות  הצפויות בשנת 2020 על פי תרחיש "עסקים כרגיל".  הוועדה  תבחן את ההשלכות הכלכליות  של הפחתת  הפליטות  על המשק הישראלי ותציע את  כלי המדיניות היעילים ביותר.

3.  מנכ"ל  משרד  האוצר יעמוד בראש  הוועדה  ומנכ"ל המשרד  להגנת  הסביבה יהיה סגנו  וממלא  מקומו. חברי  הוועדה  יהיו  המנהלים הכלליים  של  משרד התשתיות   הלאומיות,  משרד  התחבורה   והבטיחות בדרכים,  משרד  התעשייה, המסחר והתעסוקה  ומשרד הפנים,  ראש המועצה הלאומית לכלכלה, יו"ר הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל והיועץ המשפטי לממשלה או נציגו.

4.  הוועדה  תבחן פעולות אפשריות להפחתת פליטות גזי חממה,  תאתר  חסמים ליישומן במשק, ותציע  אמצעי מדיניות,  כלים  כלכליים  והקצאת  משאבים  ברמה המשקית. הוועדה  גם  תקבע לוחות  זמנים  ליישום התכנית.

5.  הוועדה  תתמקד  בכל התחומים בהם קיים  פוטנציאל הפחתה משמעותי. הוועדה תקבע את סדרי עבודתה.

6.  הוועדה  תגיש את המלצתה לתוכנית הפעולה  לאישור הממשלה עד ה10- באוקטובר .2010

7.  לתקן את החלטה 474 ולקבוע כי:

א.  בסעיף  1 יושמטו המילים "והפחתת פליטות גזי חממה (MITIGATION)";

ב.  סעיפים 2 עד 5 יימחקו."

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.