החלטה מספר 2508
     
 
 
2010

ערוצים נוספים

 
מזכירות הממשלה
החלטה מס. 2508 של הממשלה מיום 28.11.2010.
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה

גיבוש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל

מחליטים

1.  בהמשך  להחלטת הממשלה מס. 1504 מיום 14.3.2010, ובעקבות  עבודת ועדת ההיגוי שבראשות מנכ"ל משרד האוצר,  שהוקמה  לגיבוש  תכנית  לאומית  להפחתת פליטות  גזי  חממה מתוקף החלטת  הממשלה  האמורה (להלן:  הוועדה),  לקבוע  כי הוועדה  תמשיך  את פעולתה  לשם יישום החלטת ממשלה זו, וכי  יצטרפו כחברי הוועדה גם המנהלים הכלליים של משרדי החוץ והבינוי והשיכון או נציגיהם.

2.  עד  ליום  30  ביוני 2011  הוועדה  תבחן  אמצעי מדיניות  נוספים להפחתת פליטות גזי חממה  לרבות בתחום  האנרגיות המתחדשות, בשאיפה להביא להפחתה בשיעור  של 20% מסך הפליטות הצפויות בשנת  2020 על  פי תרחיש "עסקים כרגיל", תוך בחינת ההשלכות הכלכליות  של אמצעי המדיניות האפשריים על  המשק הישראלי.  לעניין החלטה זו תרחיש "עסקים כרגיל" הוא  תרחיש  המשקף  את היקף  פליטת  גזי  החממה בישראל,   הצפויה  בשנת  2020  על  פי   המגמות הנוכחיות,  מדיניות  ממשלתית  קיימת  והרגולציה המיושמת נכון לשנת 2009.

3.  להקצות  סכום כולל של 2,200 מיליוני ש"ח  בשנים
2020-2011  וזאת לשם יישום תכנית הפעולה להפחתת פליטות  גזי חממה. מתוך הסכום האמור סך של  539 מיליוני ש"ח יוקצה בשנים 2020-2011 כדלקמן:

משרד התשתיות הלאומיות המשרד להגנת הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד התחבורה והבטיחות בדרכים משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
הפחתת צריכת החשמל במגזר הביתי 269
תמיכה בהשקעות להפחתת פליטות גזי חממה, למעט במגזר הביתי 114
פעולות לחינוך והסברה 30 11 5
תמיכה בהתקנה ראשונית של טכנולוגיות חדשות 40
פרויקט חלוץ לבנייה ירוקה חדשה 16
סקר מבנים קיימים 16
הכשרות בתחום הבנייה הירוקה, לרבות הכשרה במסגרות אקדמיות 9 2
תמיכה בסקרי אנרגיה (לרבות אכיפה ומעקב) 8 5
פרויקט חלוץ לשיפוץ מבנים קיימים 7
תקינה להתייעלות אנרגטית (לרבות אכיפה) 74.  הוועדה  תבצע ניתוח השוואתי של היעילות  המשקית בפרויקטים  להפחתת  פליטות גזי  החממה  המנויים בהחלטה  זו ותגיש את מסקנותיה לוועדה לא  יאוחר מיום  31  באוקטובר 2012. בהתאם לניתוח  כאמור, ולאמצעי המדיניות החדשים שייבחנו, תמליץ הוועדה לממשלה על אמצעי המדיניות המועדפים ברמה המשקית ותקציב ולוחות זמנים ליישומם בשנים 2020-2013. זאת, במסגרת התקציב כאמור בסעיף 3 לעיל.

5.  להטיל  על חברי הממשלה האמונים על יישום  החלטה זו  לדווח  לממשלה לא יאוחר מיום 1 בדצמבר  בכל שנה  על  סטאטוס  ביצוע  הנושאים  הנמצאים  תחת אחריותם בהחלטת ממשלה זו.

6.  להטיל  על השר להגנת הסביבה לבצע בקרה ומעקב על הפחתת  פליטות  גזי  חממה במשק  כתוצאה  מיישום החלטה  זו ולדווח על כך לממשלה לא יאוחר מיום 1 בדצמבר בכל שנה.

7.  להטיל על שר התשתיות הלאומיות:

א.  להגיש  לאישור הכנסת, לא יאוחר מיום 1 במאי 2011, תקנות המרחיבות את החובה הקיימת כיום לפי חוק מקורות אנרגיה, התשנ"ג-1993 לביצוע סקר  אנרגיה  כך שיופחת הסף המזערי  לביצוע הסקר.
 
ב.  להגיש  לאישור הכנסת תקנות הקובעות  יעילות מזערית  או  צריכה  מרבית של  צריכת  חשמל, בשורה  של  אביזרים צורכי חשמל עד  ליום  1 בספטמבר  2011, ולעדכנן לפחות אחת לשנתיים, על פי הצורך.

ג.  לגבש  המלצות בעניין שילוב מערך מניה  חכמה של  צריכת  חשמל ולהגישן לממשלה עד ליום  1 ביולי 2011.

ד.  לקבוע  ולהוציא  לפועל תכנית להפחתת  צריכת החשמל במגזר הביתי, בין היתר באמצעות החלפת מכשירי  חשמל  ביתיים  לא  יעילים  אנרגטית במכשירי  חשמל יעילים יותר, שתחל עד ליום 1 באוגוסט 2011.

ה.  לקבוע  ולהוציא לפועל תכנית לתמיכה  בביצוע סקרי  אנרגיה במגזר המסחרי והציבורי  (למעט הממשלתי) יאוחר מיום 1 בספטמבר 2011.

ו.  לבצע  פעולות חינוך והסברה להעלאת  המודעות להתייעלות אנרגטית, כך שיחלו לא יאוחר מיום 1 במאי 2011.

8.  להטיל  על הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל  לבחון ולהגיש  המלצותיה עד ליום 1 ביולי 2011 בנושאים כדלקמן:

א.  הורדת  סף  החיוב לתעריף לפי  עומס  המערכת וזמן  הצריכה  (להלן-תעו"ז) כך  שיכלול  את הצרכנים  הצורכים  מעל 40 אלף קילוואט  שעה בשנה.

ב.  הנגשת  תעריפי  התעו"ז הוולונטרי כך  שיהיה פשוט וברור לצרכנים קטנים.

9.  להטיל על השר להגנת הסביבה:

א.  לקבוע  ולהוציא לפועל, בשיתוף שר  התעשייה, המסחר   והתעסוקה,  תכנית  לתמיכה  בהשקעות להפחתת פליטות גזי חממה (למעט פעולות במגזר הביתי) לא יאוחר מיום 1 ביוני 2011.

ב.  לפעול  לעדכן את התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת.י.  5281) עד ליום 1 ביולי 2011.  עדכון התקן  ילווה  על ידי ועדת היגוי שתכלול  את נציגי   משרדי   הפנים,  הבינוי   והשיכון, התשתיות הלאומיות, התעשייה, המסחר והתעסוקה והאוצר   וכן  את המועצה  הישראלית  לבנייה ירוקה.

 ג.  לבצע  פרויקט  חלוץ (פיילוט) לשילוב  בנייה ירוקה  במבנים  חדשים לגבי  מבנים  שאכלוסם מתוכנן  לא יאוחר מיום 1 ביוני 2013. ביצוע הפיילוט ילווה על ידי צוות היגוי שיכלול את נציגי   משרדי   הפנים,   האוצר,   התשתיות הלאומיות   הבינוי   והשיכון.  לאחר   סיום הפיילוט  וביצוע  ניתוח כלכלי  וסביבתי  של תוצאותיו,   תגבש  הוועדה  המלצות   לאמצעי מדיניות לקידום בנייה ירוקה.

ד.  לבצע  סקר מבנים קיימים, בשיתוף שר  הפנים, במטרה לאפיין את פוטנציאל ההפחתה של פליטות גזי  חממה הנובע מהתייעלות אנרגטית  במבנים באמצעות   שיפורם   ושיפוצם.   הסקר   ימפה פוטנציאל  זה  בהתאם  לשונות  בין  מאפייני המבנים ואופן השימוש בהם.

ה.  לפנות,   בשיתוף   משרד   התעשייה,   המסחר והתעסוקה, למועצה להשכלה גבוהה בבקשה שתבחן את  מקום נושא הבנייה הירוקה במסגרת לימודי אדריכלות והנדסה.

ו.  לקבוע  ולהוציא לפועל תכנית לתמיכה  בביצוע סקרי  אנרגיה במגזר התעשייתי לא יאוחר מיום 1 בספטמבר 2011.

ז.  לבצע  פעולות חינוך והסברה להעלאת  המודעות להפחתת פליטות גזי חממה, כך שיחלו לא יאוחר מיום 1 במאי 2011.

ח.  לבחון,  בשיתוף משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה, את אפשרויות השילוב של מדינת ישראל במנגנוני הסחר הבינלאומי בפליטות גזי חממה, ככל  שהדבר  מקדם את מטרות התכנית  הלאומית ואת  צרכי  המשק, ובהתאם להחלטות  שתתקבלנה בוועידות שמקיים האו"ם בנושא.

10. להטיל על שר האוצר:

א.  להפחית את מס הקנייה בשיעור של 19.2% הקיים היום על התקנים להקטנת התנגדות רוח במשאיות בשיעור  שיקבע ולתקופה שיקבע החל מיום  כ"ח באייר התשע"א (1 ביוני 2011).

ב.  לגבש המלצות העושות שימוש במערכת המס הישיר והעקיף  לשם הפחתת פליטות גזי חממה עד ליום 1 באוגוסט 2011.

ג.  לקבוע  בצו שיעורי פחת מואץ, בשיעור שיקבע, לגבי  מכונות וציוד יעילים אנרגטית,  ובלבד שהציוד   והמכונות  כאמור  יירכשו   בתקופה שיקבע.  צו  כאמור  יובא לאישור  הכנסת  לא יאוחר מיום 3 באפריל 2011.
 
11. להטיל על שר התחבורה והבטיחות בדרכים:

א.  להכין תכנית  לחינוך ציבור  הנהגים  לנהיגה אקולוגית שתחל לא יאוחר מיום 1 במאי 2011.

ב.  לחייב התקנת מערכת בקרת לחץ אוויר בכלי רכב חדשים   מיובאים   באמצעות  דרישות   החובה ליבואני  רכב  עד ליום 1 בדצמבר 2011,  זאת בהתאם     לתקינה    האירופאית    ולזמינות הטכנולוגיה.

ג.  לחייב  התקנת צמיגים בעלי התנגדות  סיבובית נמוכה  בכלי  רכב  חדשים  מיובאים  באמצעות דרישות החובה ליבואני רכב עד ליום 1 בינואר 2012, זאת בהתאם לתקינה האירופאית ולזמינות הטכנולוגיה.

ד.  לאסור  על ייבוא צמיגים שאינם בעלי התנגדות סיבובית  נמוכה עד ליום 1 בינואר 2016, זאת בהתאם     לתקינה    האירופאית    ולזמינות הטכנולוגיה.

12. להטיל  על שר הבינוי והשיכון, בהתייעצות עם השר להגנת  הסביבה,  לבצע פרויקט חלוץ (פיילוט)  של התייעלות  אנרגטית במבנים קיימים באמצעות שיפור ושיפוץ   מבנים.  זאת  במסגרת  פרויקט   "שיקום שכונות"  שבביצוע המשרד. תחילת השיפוץ תהיה  עד ליום  1 ביוני 2011. לאחר סיום הפיילוט  וביצוע ניתוח  כלכלי וסביבתי של תוצאותיו, תגבש הוועדה המלצות  לאמצעי  מדיניות  לקידום  שיפוץ  מבנים לבנייה ירוקה.

13. להטיל על שר התעשייה, המסחר והתעסוקה:

א.  לקבוע   ולהוציא  אל  הפועל  תכנית  לתמיכה בהתקנה   מסחרית   ראשונה  של   טכנולוגיות ישראליות  חדשות להפחתת פליטות גזי חממה לא יאוחר מיום 1 באוגוסט 2011.

ב.  לפעול,  בשיתוף  משרדי הפנים, הגנת  הסביבה והבינוי והשיכון,   לקידום  תכנית  להכשרות ולהדרכות   של  אנשי  מקצוע  בתחום  התכנון והבינוי  לנושא בנייה ירוקה שתחל עד ליום 1 ביוני 2011."

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.