הצעת חוק גיל הפרישה (תיקון - גיל הפרישה לנשים), התשע"א2011- של ח"כ דליה איציק (פ2975/)
     
 
 
2011

ערוצים נוספים

 
מזכירות הממשלה
החלטה  מס. חק1967/ של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 10.07.2011  אשר צורפה  לפרוטוקול  החלטות  הממשלה  וקבלה תוקף של  החלטת  ממשלה  ביום 28.07.2011 ומספרה הוא 3536(חק1967/).
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה

הצעת  חוק גיל הפרישה (תיקון - גיל הפרישה  לנשים), התשע"א2011- של ח"כ דליה איציק (פ2975/)

מחליטים

בהתייחס  להצעת חוק גיל הפרישה (תיקון - גיל הפרישה לנשים),  התשע"א2011- של ח"כ דליה איציק  (פ2975/), לבקש  מח"כ  המציעה לדחות ב60- יום את  מועד  העלאת הצעתה לדיון מוקדם בכנסת על מנת לאפשר לוועדת השרים להחליט בנושא לאחר ששר האוצר יבחן את המלצות הוועדה לבחינת גיל פרישה לנשים.

המשך הדיון נדחה."

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.