א. אישור מינוי ראש המטה ליישום התכנית להסדרת התיישבות הבדואים בנגב ב. היתר לגיוס תרומות עבור עמותת "עלה נגב - נחלת ערן"
     
 
 
2011

ערוצים נוספים

 
מזכירות הממשלה
החלטה מס. 3903 של ממשלה מיום 04.12.2011
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה

א. אישור מינוי ראש המטה ליישום התכנית להסדרת התיישבות הבדואים בנגב ב. היתר לגיוס תרומות עבור עמותת "עלה נגב - נחלת ערן"

מחליטים

א. בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לאשר את מינויו של האלוף (מיל.) דורון אלמוג לתפקיד ראש המטה ליישום התכנית להסדרת התיישבות הבדואים בנגב.

ב. תנאי שכרו והעסקתו יהיו מוקבלים לאלו של מנהל כללי של משרד ממשלתי.

ג. בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959, להתיר לאלוף (מיל.) דורון אלמוג להמשיך ולגייס תרומות למען עמותת "עלה נגב-נחלת ערן".

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.