פתיחת אפשרות השימוש בתצלומים, שזכות היוצרים בהם שייכת למדינה והמצויים באתרי משרדי הממשלה, לכלל הציבור וללא תשלום
     
 
 
2012

ערוצים נוספים

 
מזכירות הממשלה
החלטה מספר  5268  של הממשלה מיום  06.12.2012
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה

פתיחת אפשרות השימוש בתצלומים, שזכות היוצרים בהם שייכת למדינה והמצויים באתרי משרדי הממשלה, לכלל הציבור וללא תשלום

מחליטים

בנוסף להחלטת הממשלה מס' 3199 מיום 8.5.2011 ובמטרה לעודד את הציבור הרחב להיחשף לתצלומים אשר זכות היוצרים בהם שייכת במלואה למדינה, ואשר מצויים באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה, במגמה לאפשר לציבור הרחב לעשות שימוש בתצלומים אלה, ומתוך הכרה בכך שלתצלומים ערך היסטורי, ערכי, הסברתי וחינוכי רב, לקבוע כי:
בכפוף להוראות כל דין ובכלל זה דיני זכויות היוצרים ודיני הגנת הפרטיות, ובכפוף לתנאים הבאים, יאפשר כל משרד ממשלתי שימוש חופשי וללא תשלום לציבור הרחב, בתצלומי סטילס שזכות היוצרים בהם שייכת למדינה במלואה, אשר לאחר הפעלת שיקול דעתו של המשרד הועלו לאתר האינטרנט שלו:
1. העתקה, הפצה, העמדה לרשות הציבור, העברה לציבור ושידור של התצלום, בכל מדיה או פורמט – יותרו.
2. יצירת יצירה נגזרת, ובפרט סילוף, פגימה או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע בשמו או בכבודו של היוצר המקורי או במעניק הרישיון תהא אסורה, ואולם ביצועם של שינויים הנדרשים, מבחינה טכנית, על מנת לממש את השימוש בתצלום בכל מדיה או פורמט יהא מותר.
3. הענקת רישיון משנה ביצירה תהא אסורה.
4. שימוש מסחרי בתצלומים יהא מותר, בכפוף לתנאים ולסייגים שיקבע כל משרד ממשלתי.
5. המשרד הממשלתי רשאי לדרוש כי בכל שימוש בתצלום יצוין כי הוא נלקח מאתרו.

האחריות לביצוע החלטה זו תהא על השר אשר בתחום אחריותו מצוי המשרד הממשלתי, והוא יהא אחראי לעקוב אחר ביצועה.
 
אין באמור כדי לפגוע בסמכותו של החשב הכללי לפי כל דין.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) לתקנון לעבודת הממשלה.

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.