אישור פתיחת המשא ומתן המדיני בין ישראל לפלסטינים בהתאם להודעת ראש הממשלה בעניין המשא ומתן והסמכת צוות שרים לשחרור אסירים פלסטינים במהלכו של המשא ומתן
     
 
 
2013

ערוצים נוספים

 
מזכירות הממשלה
החלטה מספר  640 של הממשלה מיום 28.07.2013
הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה

אישור פתיחת המשא ומתן המדיני בין ישראל לפלסטינים בהתאם להודעת ראש הממשלה בעניין המשא ומתן והסמכת צוות שרים לשחרור אסירים פלסטינים במהלכו של המשא ומתן

מחליטים

הממשלה מאשרת פתיחת משא ומתן מדיני בין מדינת ישראל לבין הפלסטינים בהתאם להודעת ראש הממשלה. עוד מחליטה הממשלה להסמיך צוות שרים כמפורט להלן, שפעולתו תחל לאחר פתיחת המשא ומתן:

א. צוות השרים יהיה בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות: שר הביטחון, שרת המשפטים, השר לביטחון הפנים ושר המדע, הטכנולוגיה והחלל (להלן: "הצוות"). הצוות ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשחרורם של 104 אסירים במסגרת המו"מ בין ישראל לפלסטינים, וזאת רק לאחר פתיחת המו"מ ובהתאם למהלכו, על פי התנאים, הקריטריונים, במועדים ובקבוצות שייקבעו על ידי הצוות, לרבות פרסום פומבי של רשימת שמותיהם.
ההחלטות וההליכים שיינקטו בהתאם לסעיף זה יהיו על דעת הממשלה.

ב. מדינת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל האמצעים כנגד כל אחד מהאסירים שישוחררו, אם אלה יחזרו לעסוק בפעילות חבלנית עוינת או יפרו את תנאי שחרורם, וזאת בנוסף להחזרתם להמשך ריצוי עונשם, כפי שיוחלט על ידי הגורמים המוסמכים.

ג. ראש הממשלה מודה למזכיר המדינה האמריקני, מר ג'ון קרי, על מאמציו לחידוש המשא ומתן המדיני בין ישראל לבין הפלסטינים.

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.