הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית
     
 
 
2013

ערוצים נוספים

 
מזכירות הממשלה
החלטה מספר  667 של הממשלה מיום 04.08.2013
הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה

הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית

מחליטים

להכריז על יישובים ואזורים, העומדים באמות המידה המפורטות בסעיף 2 להלן, כיישובים וכאזורים בעלי עדיפות לאומית (להלן: "אזורי עדיפות לאומית"), בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2010-2009), התשס"ט-2009 (להלן: "החוק"; "חוק ההתייעלות הכלכלית") זאת, במגמה להשיג את היעדים הבאים:
א. עידוד פריסת האוכלוסייה במדינת ישראל והגדלת האוכלוסייה באזורי הפריפריה ובאזורים סמוכי גבול, כפי שיוגדרו להלן.
ב. הגדלת הצמיחה הכלכלית וצמצום פערי ההזדמנויות בין אזורי העדיפות הלאומית לבין מחוז תל-אביב, כהגדרתו על-פי הגדרות משרד הפנים.
ג. חיזוק החוסן האזרחי-ביטחוני של מדינת ישראל.
ד. שיפור איכות החיים ביישובי העדיפות הלאומית.

2. יישובים ואזורים העומדים, במועד קבלת החלטה זו, באחד או יותר מהתבחינים להלן, יהיו בעדיפות לאומית:
א. אזורי הפריפריה - הנפות הפריפריאליות ביותר, בהתאם למדד נפתי משולב, המשקלל את המדד החברתי-כלכלי ומדד הפריפריאליות של הרשויות המקומיות בנפה.
לעניין זה, "מדד חברתי-כלכלי ומדד הפריפריאליות" - פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעניין אפיון רשויות מקומיות לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה ובעניין מדד פריפריאליות של הרשויות המקומיות בישראל; "נפות" - כהגדרת משרד הפנים; "הנפות הפריפריאליות ביותר" - הנפות שציונן במדד המשולב, המשקלל את המדד החברתי כלכלי ומדד הפריפריאליות, הוא הנמוך ביותר, באופן שייכללו במפת העדיפות הלאומית כל הנפות החל מהנפה הנמוכה ביותר ועד לנפה אשר שיעור התושבים המצטבר המתגורר בה ובנפות בעלות הציון הנמוך ממנה אינו עולה על 25% מכלל אוכלוסיית ישראל.
ב. יישובים סמוכי גבול - יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח איום על פי שיקולי מערכת הביטחון - טווח של עד 9 ק"מ מגבול לבנון, ועד 7 ק"מ מגבולות אחרים, או מגדר המערכת סביב רצועת עזה.
ג. יישובים מאויימים - יישובים ביהודה ושומרון, המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות איום 5-3 (רמות האיום הגבוהות ביותר).
ד. יישובים חדשים – יישובים אשר יוקמו במהלך תקופת תוקפה של החלטה זו וכן יישובים אשר במועד קבלת החלטה זו: (א) טרם חלפה תקופה של 5 שנים ממועד אכלוסם או (ב) טרם חלפה תקופה של 10 שנים ממועד הקמתם - כמאוחר בין השניים ובלבד שבמועד החלטה זו נותרה לפחות שנה אחת בטרם יעברו המועדים כאמור (5 או 10 שנים בהתאמה). "מועד אכלוסם" – מועד מתן תעודת גמר כמשמעה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 ליחידת הדיור העשירית הקבועה ביישוב (קרי מועד אכלוסן של 10 יח"ד קבועות ראשונות ביישוב). "מועד הקמה" – מועד תחילת עבודות הפיתוח.
ה. יישובים צמודי גדר - יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של עד 1 ק"מ מהגבול או מגדר המערכת סביב רצועת עזה.
יישובים חדשים, שיוקמו לאחר קבלת החלטה זו, יצטרפו עם הקמתם לרשימת יישובי העדיפות הלאומית, ויסווגו, בנוסף על תבחין היישובים החדשים (ס"ק ד' לעיל), גם בהתאם לתבחינים האחרים, ככל שיעמדו בהם.
רשימת האזורים והיישובים בעדיפות לאומית, הנגזרת מכלל התבחינים לעיל, מפורטת בנספח א' בסיפא של ההחלטה.
רשימת יישובים סמוכי גבול ויישובים מאויימים (קריטריון ביטחוני), מפורטת בנספח ב' בסיפא של ההחלטה.
רשימת יישובים צמודי גדר, מפורטת בנספח ג' בסיפא של ההחלטה.

3. מועצה אזורית, אשר לפחות מחצית מן היישובים שבתחומה הינם ישובים סמוכי גבול, יהיו כל היישובים הנמצאים בתחומה בעלי עדיפות לאומית.

4. א. בהתאם לאמור בסעיף 152(ב) לחוק, ובשים לב לסעיף 152(א) לחוק, רשאים השרים הרלוונטיים, תוך יידוע שר האוצר, לקבוע קריטריונים, בתחומים המפורטים להלן, על-פי שיקולים מקצועיים, שבתחום פעולת אותו משרד, לעניין הטבות ותמריצים לאזורי העדיפות הלאומית, והכל במסגרת תקציבם המאושר. שיקולים מקצועיים למתן הטבות כאמור יכול שתוצאתם תהיה הבחנה בין יישובים באותה נפה, או הבחנה בתוך היישוב, והכל על פי המאפיינים הרלוונטיים לאותם שיקולים מקצועיים שבתחום פעולת אותו משרד:
(1) בתחום החינוך ורכישת ההשכלה - במטרה לשפר את רמת ההישגים של התלמידים באזורי העדיפות הלאומית, ובמגמה ליצור מערכת חינוך איכותית בכל רחבי המדינה.
(2) בתחום הדיור והפיתוח העירוני - לשם חיזוק הבסיס החברתי והכלכלי של אזורי העדיפות הלאומית וכדי להקל על פיתוח היישובים באזורים אלו.
(3) בתחום התעסוקה - לשם קידום כושר הייצור והשבחת ההון האנושי באזורי העדיפות הלאומית, יצירת מקומות תעסוקה יציבים, הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, וצמצום האבטלה.
(4) בתחום התשתיות - על-מנת למשוך אוכלוסיה לאזורי העדיפות הלאומית יש צורך ביצירת תשתית נאותה. יצירת תשתית נאותה כוללת שיפור של תשתיות התחבורה והתקשורת החיוניות לקיצור המרחקים בין אזורי הפריפריה לבין מחוז ת"א, וכן שיפור תשתיות המים והביוב, ויתר תשתיות ההנדסה.
(5) בתחום החקלאות ופיתוח הכפר - במטרה לחזק את הבסיס הכלכלי, התעסוקתי והחברתי של אזורי העדיפות הלאומית.
(6) בתחום התרבות והספורט - במטרה לחזק את תשתיות התרבות והספורט ולהרחיב פעילות התרבות והספורט ביישובי העדיפות הלאומית.
(7) בתחום הגנת הסביבה - במטרה לבסס איכות חיים נאותה ולטפח מערך שטחים פתוחים לסוגיהם, לשמר ולפתח ערכי טבע ומורשת, ולייצר מקורות משיכה למטיילים ולמבקרים.
מתן הטבות בתחומים (2), (4) ו-(5) עבור יישובי יו"ש יהיו כפופים להחלטת הדרג המדיני.
א. הקריטריונים המקצועיים שיקבע כל שר לשם מתן ההטבות והתמריצים לאזורי העדיפות הלאומית לא ייכנסו לתוקף בטרם יבוטלו או יתוקנו, לפי העניין ובמידת הצורך, החלטות קודמות הקיימות בנושא, בתחום משרדו.
ב. בהעדר הסכמה בין השר הממונה לבין שר האוצר, יוכל השר הממונה או שר האוצר להביא את הנושא להכרעת הקבינט החברתי-כלכלי או הממשלה, בתוך 14 יום, והקבינט או הממשלה יכריעו בנושא בתוך 14 ימים נוספים. בהעדר הכרעה כאמור, לא ייכנסו הקריטריונים החדשים לתוקף. במסגרת הדיון בקבינט או בממשלה יידון גם מעמד החלטות הממשלה קודמות בנושא ותיקונן או ביטולן, לפי העניין.

5. בנוסף, רשאים השרים הרלוונטיים, תוך יידוע שר האוצר, להחליט כי הטבות ותמריצים מסוימים, בתחומים ובתנאים המנויים בסעיף 4, יינתנו ליישובים שנקבעו כבעלי עדיפות לאומית על בסיס שיקולים ביטחוניים, כאמור בסעיפים 2(ב) - (ג) לעיל (יישובים סמוכי גבול ויישובים מאוימים), כקבוצה נפרדת ועצמאית, ובלבד שהדבר נעשה בהלימה לתכלית קביעתם של יישובים אלו כבעלי עדיפות, קרי משיקולים הנוגעים לחיזוק חוסנו של העורף האזרחי הישראלי.
כן רשאים השרים הרלוונטיים, תוך יידוע שר האוצר, להחליט כי הטבות ותמריצים מסוימים, בתחומים ובתנאים המנויים בסעיף 4, יינתנו ליישובים שנקבעו כבעלי עדיפות לאומית נוכח היותם צמודי גדר כאמור בסעיף 2(ה) לעיל, כקבוצה נפרדת ועצמאית, ובלבד שהדבר נעשה בהלימה לתכלית קביעתם של יישובים אלו כבעלי עדיפות, קרי משיקולים הנוגעים לפריסת האוכלוסייה לאורך גבולות המדינה.
יובהר כי גם במקרים אלו שיקולים מקצועיים למתן הטבות כאמור יכול שתוצאתם תהיה הבחנה בין יישובים, או הבחנה בתוך היישוב, והכל על פי המאפיינים הרלוונטיים לאותם שיקולים מקצועיים שבתחום פעולת אותו משרד.

6. תוקף החלטה זו הוא עד ליום 31.7.2017. בהתאם להוראות סעיף 154 לחוק, תדון הממשלה בתום שלוש שנים ממועד החלטה זו באופן ביצועה של ההחלטה וההתקדמות בהשגת מטרותיה, לרבות ההטבות שניתנו מכוחה, וכן תבחן במסגרת דיון זה את הצורך בשינוי ההחלטה או ביטולה.

7. שרי הממשלה ידווחו בכתב לראש הממשלה, אחת לחצי שנה, בדבר ההטבות הניתנות לאזורי העדיפות הלאומית, לרבות בדבר ההיקף התקציבי של ההטבות האמורות, לפי החוק ולפי חוקים אחרים המקנים הטבות לאזור או ליישוב על בסיס עדיפות לאומית, בהתאם לאמור בסעיף 155 לחוק.

8. הממשלה מנחה את מנכ"ל משרד הפנים להוביל עבודת מטה, בהשתתפות משרדי המשפטים, האוצר, הנגב והגליל וראש הממשלה, לבחינת האפשרות למתן הטבות עדיפות לאומית לאשכולות של רשויות מקומיות. עבודת המטה תושלם בתוך שלושה חודשים ממועד החלטה זו.

9. החלטות קודמות, הנסמכות על החלטת הממשלה מס' 1060 מיום 13.12.2009, ימשיכו לעמוד בתוקפן למשך שלושה חודשים ממועד החלטה זו או עד לקבלת החלטה חדשה בעניינן, לפי המוקדם. משרדי הממשלה הרלוונטיים יערכו במהלך חודשים אלו את עבודת המטה הנדרשת על מנת להביא לתיקון ההחלטות.

10. בכל החלטה הנסמכת על החלטה זו, יהיו המדד החברתי-כלכלי ומדד הפריפריאליות וכן מיפוי היישובים סמוכי הגבול, צמודי הגדר והמאויימים (להלן: "נתוני הבסיס") קבועים בהתאם לנתוני הבסיס ששימשו ביסוד החלטה זו, וזאת כל עוד החלטה זו בתוקף ואף אם פורסמו בינתיים נתוני בסיס חדשים. הממשלה מנחה את רשויות ומשרדי הממשלה שבהם נעשה שימוש בנתוני בסיס ישנים, בהחלטות שאינן נסמכות על החלטה 1060, לבצע את עבודת המטה הנדרשת ולבחון את הצורך בתיקונן או עדכונן בהתאם.

11. אין בהחלטה זו כדי לחייב את הממשלה, או כל רשות מרשויות המדינה, להעניק כל זכות או הטבה לאזורים שהוגדרו כבעלי עדיפות לאומית. כמו כן, יודגש כי אין בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכות הממשלה ורשויותיה בעניין מתן עדיפות ליישובים ולאזורים הקבועים לפי כל החלטת עדיפות לאומית אחרת, הסדר או דין אחר, לרבות בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל.

12. להטיל על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם, לפחות שלושה חודשים לפני סיום תוקף החלטה זו, מדד פריפריאליות ומדד כלכלי-חברתי מעודכנים. מקור המימון להכנת מדדים אלה יידון במסגרת גיבוש תקציב המדינה לשנת 2016.
השיקולים לקביעת מודל מפת אזורי העדיפות הלאומית:
אזורי הפריפריה – יצירת מדד משולב
בבסיס הגדרת מרכיב זה במפה עומדת התפיסה, שלפיה "פריפריאליות" היא שאלה של נגישות לשירותים, למוקדי בריאות, השכלה, תרבות, תעסוקה, מסחר וכו', והיכולת של האזרחים לנצלם באופן אפקטיבי. אלה שירותים אשר למעשה משפיעים באופן מהותי ויומיומי על רמת החיים בפריפריה. הנגישות אינה מתמצת רק במרחק פיסי, אלא גם ביכולת לגשר על המרחק, הן ברמה התשתיתית-אזורית והן ברמת הפרט ואמצעיו. על-מנת לבטא בצורה המיטבית את הרעיון המכונן של מפת אזורי העדיפות הלאומית, על הגדרת אזורי הפריפריה להתבסס על שיקולים גיאוגרפיים, ועל שיקולים המבטאים את היכולת למצות את פוטנציאל הנגישות והקרבה למרכז הארץ.
המדד המשולב מבוסס על שקלול של שני מדדים: מדד הפריפריאליות, והמדד החברתי-כלכלי, המחושבים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), ומורכבים כל אחד משיקולים וקריטריונים פנימיים נוספים, כמפורט בהמשך. שיקולים אלו תואמים את השיקולים הקבועים בחוק, ולמעשה מהווים שילוב סעיף 151(ב)(2) – חוסנו הכלכלי והחברתי של האזור או היישוב ורמת השירותים בו; סעיף 151(ב)(3) – תכנון הפריסה של האוכלוסייה; סעיף 151(ב)(4) – מיקומו הגיאוגרפי של האזור או היישוב או המרחק שלו מריכוזי אוכלוסיה וממרכז הארץ, וסעיף 151(ב)(5) – צמצום פערים בין האזור או היישוב לבין אזורים או יישובים אחרים או בין קבוצות אוכלוסיה תושבות האזור או היישוב לבין קבוצות אוכלוסיה אחרות.
מדד הפריפריאליות: המדד חושב ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשקלול של שני מרכיבים שווים במשקלם:
א. קירבה של רשות מקומית לגבול מחוז תל-אביב, כהגדרתו בהגדרות משרד הפנים, המהווה את מרכזה הגיאוגרפי של המדינה, אך גם מרכזה הכלכלי והעסקי.
ב. שקלול בין קרבת הרשות המקומית לכל הרשויות המקומיות בארץ [ריכוזי אוכלוסיה] לבין גודל האוכלוסייה שלהן. במסמכי הלמ"ס מרכיב זה נועד למדוד את הנגישות הפוטנציאלית של היישוב, כאשר גודל האוכלוסייה עשוי להצביע על מגוון רחב של פרמטרים כלכליים, כגון תעסוקה, נגישות לשווקים, לשירותים וכו'. להרחבה על מדד הפריפריה ודרך חישובו ניתן לפנות לאתר הלמ"ס.
המדד החברתי-כלכלי: המדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס מבטא שילוב של תכונות בסיסיות, חברתיות-כלכליות, של האוכלוסייה ברשות מקומית. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משקללת במדד זה את הקריטריונים הבאים:
א. דמוגרפיה: חציון גיל, יחס תלות (היחס בין סך בני 19-0 ובני 65+ לבין בני 64-20), ממוצע נפשות למשק בית.
ב. השכלה וחינוך: ממוצע שנות לימוד של בני 54-25, אחוז בעלי תואר אקדמי מבני 54-25, אחוז עובדים במשלח יד אקדמי או מנהלי.
ג. תעסוקה וגמלאות: אחוז בעלי הכנסה מעבודה מבני 15+, אחוז נשים בנות 54-25 שאינן בכוח העבודה האזרחי, אחוז בעלי הכנסה מעבודה מעל פעמיים השכר הממוצע, אחוז בעלי הכנסה מעבודה מתחת לשכר המינימום, אחוז מקבלי הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה.
ד. רמת חיים: הכנסה חודשית ממוצעת לנפש סטנדרטית, ממוצע כלי רכב בשימוש לבני 18+ במשק בית, ממוצע מספר החדרים לנפש במשק בית, ממוצע מספר חדרי השירותים לנפש במשק בית, אחוז משקי בית בעלי מחשב ומנוי לאינטרנט.
עקרון הרציפות – רציפות גיאוגרפית ועל-פני זמן
על מנת לשמור על רציפות בקביעת המפה, עקרון מהותי במניעת עיוות בין יישובים שכנים, וכן על מנת לאפשר פיתוח אזורי, יוחל המדד המשולב - הכולל את שקלול מדד הפריפריאליות והמדד החברתי-כלכלי - ברמה האזורית ולא ברמה היישובית. עמידה ביעדים המצוינים לעיל מחייבת, לגישת הממשלה, הסתכלות אזורית ולא נקודתית. קיימת הבחנה מאוד ברורה בין יישוב ברמה כלכלית-חברתית נמוכה, המצוי במרכז הארץ, ונזקק לתמיכה נקודתית לנוכח היותו יחיד המוקף בטבעת ערים או יישובים חזקים אשר באפשרותם לספק פתרונות תעסוקתיים וכלכליים לשיקומו, לבין יישוב זהה המצוי בפריפריה הגיאוגראפית של מדינת ישראל, אשר היחלצותו ממצבו הכלכלי מותנית, במידה רבה, במצב היישובים הסמוכים לו, ובאזורו, ומחייבת, במידה רבה יותר, מעורבות ממשלתית להיחלצותו ממצבו. הקמה ופיתוח של מוקדי תעסוקה, תרבות, פנאי ובריאות משרתים אוכלוסיה נרחבת, ולא רק את תושבי היישוב שבו ניתנו – אלמנט, שהוא כאמור מהותי בקרב אזורים פריפריאליים. לפיכך, גישה זו מאפשרת יצירת סינרגיה בין היישובים באזור, ומצמצמת היתכנותו של מצב שבו יישובים סמוכים נאבקים זה בזה.
נוסף על האמור, החלת הגישה האזורית, ולא היישובית, מונעת תנודתיות במפה. חישוב מדד משוקלל של מספר יישובים קרובים גיאוגרפית מקטין את התנודתיות האפשרית במפה ושומר על עקביות אשר נועדה להגשים את מטרות המפה.
לפיכך, המדד, כפי שיוצג להלן, הוחל ברמת הנפות המנהלתיות, כפי שהוגדרו לפי החלוקה המנהלית הרשמית של מדינת ישראל, המשמשת אף את הלמ"ס. מדובר בחלוקה מנהלתית המשמשת את משרדי הממשלה מאז ביצועה, ומשיקולי יעילות, קורלציה לפעילות יתר המשרדים, מעקב אחר סטאטוס הנפות בהיבטים שונים ומניעת עיוותי דין כלפי ישוב זה או אחר - לא נמצא מקום לשנותה.
מגבלת האוכלוסייה הנכללת
העיקרון השני המנחה בקביעת אזורי הפריפריה שיוגדרו כאזורי העדיפות הלאומית הוא מגבלת האוכלוסייה אשר תאפשר שימוש אפקטיבי בכלי זה. אפקטיביות תקציבית ותוצאתית של מפת אזורי העדיפות הלאומית תתאפשר ככל שהיקף האוכלוסייה הנכלל בה מצומצם יותר. אף על פי כן, נדרש איזון רציונאלי בין אפקטיביות המפה לבין צרכי הנפות שיש להכלילן במסגרת המפה. איזון זה הוביל לקביעת רף עליון של כ- 25% מאוכלוסיית המדינה שתיכלל באזורי פריפריה לצורך קביעת אזורי העדיפות הלאומית. רף עליון זה, מחד גיסא, מאפשר למפה, ולהטבות הניתנות בגינה, להיות אפקטיביים, ומאידך גיסא, מאפשר לטפל באוכלוסייה הזקוקה לכך. קביעת היקף האוכלוסייה הנכללת בכלל אזורי העדיפות הלאומית, ושיעורה המדויק מסך אוכלוסיית המדינה, היא תוצאה של חישוב המדד המשולב, ושקילת שיקולי החוסן הלאומי, כמפורט בהמשך.
חישוב המפה ותוצאותיה
על מנת ליצור מדד משולב המבוסס על העקרונות האמורים לעיל - שילוב של שני מדדים וכן חישוב ברמה אזורית (נפות מנהלתיות), בוצע עיבוד של נתוני הלמ"ס. עבור כל אחת מהנפות חושב ממוצע של שני המדדים. הממוצע החברתי-כלכלי הוא ממוצע משוקלל– מכפלת גודל האוכלוסייה ברשות באשכול החברתי-כלכלי. ממוצע הפריפריה הוא ממוצע פשוט של אשכולות הפריפריאליות של הרשויות המרכיבות את הנפות. עבור ממוצע הפריפריה מחושב ממוצע פשוט, כיוון ששיקולי גודל האוכלוסייה כבר נכללים בתוך מדד זה. המדד המשולב מחושב כמכפלת שני הממוצעים שהתקבלו, ומבטא את העדפת הממשלה לעידוד וחיזוק נפות השוליים הגיאוגרפיים והחברתיים-כלכליים:

גולן

3.78

2.33

8.82

40.8

0.5%

כן

צפת

4.87

2.90

14.13

109.2

1.9%

כן

עכו

3.60

4.00

14.41

579.4

9.4%

כן

באר שבע

4.11

3.81

15.68

585.7

16.9%

כן

כנרת

4.14

4.00

16.57

100.5

18.2%

כן

יזרעאל

3.96

4.74

18.79

466.3

24.2%

כן

יהודה ושומרון

4.13

5.57

22.99

352.4

28.4%

לא

חדרה

4.40

5.83

25.65

380.9

33.3%

לא

ירושלים

4.10

6.67

27.30

968.9

45.7%

לא

אשקלון

4.93

5.82

28.67

486.5

52.0%

לא

חיפה

6.17

5.50

33.94

544.5

59.0%

לא

השרון

5.45

6.86

37.36

419.9

64.4%

לא

רחובות

6.07

7.21

43.81

526.6

71.2%

לא

רמלה

5.87

7.56

44.38

316.5

75.2%

לא

פתח תקווה

6.55

7.87

51.49

631.9

83.4%

לא

תל אביב

6.47

9.00

58.24

1294.4

100%

לא

יצוין כי הנתונים החברתיים-כלכליים ונתוני הפריפריאליות המוצגים בטבלה הם העדכניים ביותר הקיימים בפרסומי הלמ"ס. הנתונים החברתיים-כלכליים אמנם מתייחסים לשנת 2008 אבל פורסמו רק בתחילת חודש אפריל 2013. נתוני הפריפריאליות המתייחסים לשנת 2004 פורסמו באוגוסט 2009 ומהווים נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר נכון למועד זה.
כמצוין לעיל, משמעות החלת המדד המשוקלל ומגבלת האוכלוסייה היא כי אזורי הפריפריה המוגדרים כאזורי העדיפות הלאומית הם נפות גולן, צפת, עכו, באר שבע, כנרת ויזרעאל.
שיקולי החוק, כפי שבאים לידי ביטוי במודל זה:
למעשה, בהחלת המדד המשולב מובאים אפריורית השיקולים המצוינים בסעיף 151(ב) לחוק:
1. מיקומו הגיאוגרפי של האזור וריחוקו ממרכז האוכלוסייה [סעיף 151(ב)(4) לחוק] – מדד הפריפריאליות מכיל באופן אינהרנטי שיקול זה. ואכן, במבחן התוצאה, מפת אזורי העדיפות הלאומית כוללת את הנפות הפריפריאליות ביותר במדינת ישראל, הנעות בין הערכים 2.33 ל-4.7, כאשר הנפה הבאה, נפת חיפה, כבר עומדת על 5.5, נפת יו"ש 5.57 ונפת אשקלון 5.8 וכו' [מדד הפריפריאליות הינו מדד, המחולק לאשכולות 10-1, כאשר 1 משמעו הפריפריאלי ביותר ו-10 משמעו הרשויות המרכזיות ביותר].
2. תכנון פריסת האוכלוסייה [סעיף 151(ב)(3) לחוק]- לנוכח מיקוד המודל בסיוע לאזורים פריפריאליים, המרוחקים ממחוז ת"א, וסובלים מהגירה שלילית: במחוז תל אביב בשנת 2011 הגיעה צפיפות האוכלוסין ל- 7522.2 נפשות לקמ"ר. במחוז המרכז 1463.8 נפשות לקמ"ר, במחוז הצפון 291.6 נפשות לקמ"ר, ובמחוז דרום 79.1 נפשות לקמ"ר. בתוך הנפות בולטת שונות בתוך מחוז הצפון והדרום. בנפת הגולן 37.3 נפשות לקמ"ר, לעומת נפת עכו בה 628 נפשות לקמ"ר. נפת באר-שבע 49.1 נפשות לקמ"ר, לעומת 384 בנפת אשקלון.
3. חוסנו הכלכלי והחברתי של האזור ורמת השירותים בו [סעיף 151(ב)(2) לחוק] - הכללת המדד הכלכלי-חברתי, על מרכיביו הפנימיים, כפי שפורטו לעיל, במדד המשולב האזורי - מבטא בבירור את שיקול חוסנו הכלכלי והחברתי של האזור, וכן את רמת השירותים הניתנים באותו אזור. במבחן התוצאה, 54% מהתושבים במפת העדיפות הלאומית מתגוררים ברשויות המקומיות הנמנות על האשכולות החברתיים-כלכליים הנמוכים (אשכולות 4-1) ו-44% מהתושבים מתגוררים ברשויות הנמנות על האשכולות החברתיים-כלכליים הבינוניים (אשכולות 7-5). מתוך כלל התושבים המתגוררים ברשויות מקומיות המדורגות באשכולות החברתיים הכלכליים הנמוכים (אשכולות 4-1), 36% נכללים במפה.
יודגש, כי עסקינן במדד משוקלל, המתייחס הן לריחוקו של היישוב ממרכזי אוכלוסייה וממרכז הארץ, והן למצבו החברתי-כלכלי. על כן, יש נפות שאחד המדדים שלהן נמוך יותר מנפות שנכללו במפה. לדוגמא: הממוצע החברתי-כלכלי של נפת ירושלים נמוך משל נפת צפת. ברם, ממוצע הפריפריאליות של נפת ירושלים גבוה יותר מאשר נפת צפת. לפיכך, בשקלול שני המדדים, נפת צפת נכללת במפה, ואילו ירושלים אינה נכללת.
4. שילוב שני המדדים מביא, ככלל, בחשבון את הצורך בצמצום פערים בין האזור או הישוב לבין אזורים או ישובים אחרים או בין קבוצות אוכלוסיה תושבות האזור או היישוב לבין קבוצות אוכלוסיה אחרות [סעיף 151(ב)(5) לחוק], זאת הואיל והמדד הכלכלי-חברתי מבטא במרכיביו, בין היתר, פערים חברתיים וכלכליים בין קבוצות אוכלוסייה, ואילו מדד הפריפריאליות, מעצם הגדרתו ומרכיביו, מבטא את הפערים הקיימים בין אזורים ויישובים שונים בארץ בקרבתם למחוז תל-אביב ולריכוזי אוכלוסייה. אחד הביטויים של צמצום הפערים, בא לידי ביטוי תוצאתית. במפה נכללות נפות בעלות אחוז גבוה ביותר של אוכלוסיה שאינה יהודית תוך מתן ביטוי לשונות הסוציו-אקונומית והפריפריאלית של אוכלוסיה זו. 815 אלף איש המתגוררים ביישובי המיעוטים נכללים במפה מתוך 2 מיליון תושבים הנכללים במפה כולה. שיעור התושבים הנמנים על אוכלוסיית המיעוטים במפה עולה אפוא משמעותית על חלקם היחסי באוכלוסיה.
השיקול הביטחוני:
א. יישובים סמוכי גבול
כאמור לעיל, החוק מתיר לממשלה לשקול את המצב הביטחוני באזור או ביישוב [סעיף 151(ב)(1) לחוק]. הממשלה רואה יעד אסטרטגי-ביטחוני משמעותי בחיזוק גבולותיה של מדינת ישראל על-ידי חיזוק יישובים המצויים בקרבת הגבול. הגדרת המרחק מגבולות המדינה, ובכלל זאת גדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, נקבעת עפ"י שיקולי מערכת הביטחון, ובהתייחס להחלטות ממשלה קודמות ולחקיקה קיימת.
מערכת הביטחון ממליצה, בהתאם לרמת הסיכון בגבול, בהתאם לטווח מגע מידי בגבולות ובהתאם למיפוי האחיזה ההתיישבותית בגבולות – על קביעת רצועה של 9 ק"מ מגבול לבנון, ועל קביעת רצועה של 7 ק"מ מגבולות אחרים או מגדר המערכת סביב רצועת עזה. בהתאם, יתווספו יישובים כאמור למפת העדיפות הלאומית.
כמו כן, נוכח רמת האיום הנובעת מהקרבה לגבול, ההוצאות הביטחוניות הנלוות לכך ושמירת חוסנה הלאומי של מדינת ישראל, מוצאת הממשלה לנכון לחזק גבולותיה באזור זה, ועל כן יוחל המרחק של 7 ק"מ מגבול ירדן גם בבקעת הירדן.
ב. יישובים מאוימים
בהמשך לאמור, ממשלת ישראל רואה חשיבות אסטרטגית בשמירת חוסנה הלאומי ביטחוני, ולפיכך רואה לנכון במסגרת מדיניותה ויעדיה, לסייע ולחזק יישובים המאוימים ביטחונית, לנוכח קשיי הביטחון הקיימים והעתידיים. נוכח האמור, החליטה ממשלת ישראל לכלול במפת אזורי העדיפות הלאומית יישובים המצויים ברמת איום גבוהה, בהתאם לשיקולי מערכת הביטחון. במסגרת האמור, דירגה מערכת הביטחון את יישובי יו"ש בהתאם לרמת איום משתנה הנעה בין 5-1, ומבוססת על קריטריונים ביטחוניים. נוכח השונות בין דרגות האיום, וכן לנוכח המגבלה התקציבית העומדת לרשות ממשלת ישראל, החליטה הממשלה לכלול במפת אזורי העדיפות הלאומית את היישובים המאוימים ביותר, דהיינו אלו המצויים בדרגת איום 5-3.
יובהר, כי רמות האיום סווגו בפיקוד מרכז עפ"י קריטריונים שונים, ביניהם היסטוריה גזרתית, רמת איום של צירי התנועה, מיקום היישוב מזרחה או מערבה מהמכשול הביטחוני וכדומה.
יובהר כי חוק ההתייעלות הכלכלית לא חל ביו"ש, אך מכוח עקרונות המשפט המינהלי, ובכפוף לשיקולים מדיניים רלוונטיים, מחילה הממשלה החלטה זו גם ביחס ליישובי יו"ש כמפורט בה, בשים לב להוראות החוק בנושא אזורי עדיפות לאומית.
יצוין כי סעיף זה יוחל ברמה היישובית ולא ברמה אזורית, מאחר ואין מדובר בשטחים רציפים, אלא נקודתיים. בנוסף, בסעיף זה לא קיימת חשיבות לרמה האזורית על מנת לממש את מטרותיו.
יישובים צמודי גדר
כאמור לעיל, החוק מתיר לממשלה לשקול שיקולים הנוגעים לפריסה הגיאוגרפית של האוכלוסייה [סעיף 151(ב)(3) לחוק] וכן שיקולים הנוגעים למיקומו הגיאוגרפי של האזור או היישוב [סעיף 151(ב)(4) לחוק]. ישראל מייחסת, מאז ומעולם, חשיבות רבה להתיישבות לאורך גבולות הארץ. בהתאם לכך, הממשלה רואה יעד חשוב בחיזוק היישובים צמודי הגדר, קרי יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של עד 1 ק"מ מגבול, כהגדרתו לעיל. בהתאם לכך, רואה הממשלה לנכון להגדיר קבוצת יישובים זו גם בנפרד ובנוסף לקביעת קבוצות יישובים אחרות, באופן אשר יאפשר לשרים הרלוונטיים, אם ימצאו לנכון ובמקרים המתאימים, ליתן הטבות ליישובים צמודי הגדר, מטעם זה לבדו, על בסיס קביעתם המובחנת, ובשים לב לתכלית קביעתם הנפרדת, קרי החשיבות בפיתוח היישובים הפרוסים לאורך גבולות המדינה.
יישובים חדשים
יישובים חדשים אינם מוקמים במהלך אחד. מדובר בתהליך הדרגתי שבו מבוצעות עבודות פיתוח ביישוב, במקביל לאכלוסו, כאשר השנים הראשונות שלאחר הקמת יישוב חדש מאופיינות ברמת שירותים חלקית לתושבים, ובהמשך צורך בהשקעות לשם משיכת אוכלוסייה ליישוב ולשם השלמת תשתיות ציבור. סעיף 151(ב)(2) לחוק מתיר לממשלה לשקול שיקולים הנוגעים לרמת השירותים ביישוב או באזור, וסעיף 151(ב)(3) לחוק מאפשר לממשלה לשקול שיקולים הנוגעים לפריסה הגיאוגרפית של האוכלוסייה. בהתאם לכך רואה הממשלה לנכון לתת ליישובים חדשים מעמד של יישובים בעדיפות לאומית. לעניין זה, יישובים חדשים הם יישובים אשר במועד קבלת החלטה זו: (א) טרם חלפה תקופה של 5 שנים ממועד אכלוסם או (ב) טרם חלפה תקופה של 10 שנים ממועד הקמתם - כמאוחר בין השניים ובלבד שבמועד החלטה זו נותרה לפחות שנה אחת בטרם יעברו המועדים כאמור (5 או 10 שנים בהתאמה). "מועד אכלוסם" - מועד מתן תעודת גמר כמשמעה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 ליחידת הדיור העשירית הקבועה ביישוב (קרי מועד אכלוסן של 10 יח"ד קבועות ראשונות ביישוב). "מועד הקמה" – מועד תחילת עבודות הפיתוח.

סמל ישוב

שם ישוב

967

אבו ג'וועיד (שבט)

473

אבו סנאן

935

אבו סריחאן (שבט)

958

אבו עבדון (שבט)

1042

אבו עמאר (שבט)

932

אבו עמרה (שבט)

968

אבו קורינאת (שבט)

1342

אבו קרינאת (יישוב)

966

אבו רובייעה (שבט)

961

אבו רוקייק (שבט)

1375

אבו תלול

1275

אבטליון

1115

אביבים

2052

אביטל

1220

אבירים

1081

אבן מנחם

4011

אבני איתן

3793

אבני חפץ

3786

אבנת

1311

אבשלום

3759

אדורה

113

אדירים

1068

אדמית

4010

אודם

1046

אוהד

1358

אום בטין

1108

אומן

31

אופקים

1294

אור הגנוז

67

אור הנר

4013

אורטל

403

אורים

1330

אחוזת ברק

785

אחיהוד

965

אטרש (שבט)

338

איבים

77

איילת השחר

294

אילון

1126

אילות

49

אילניה

2600

אילת

3762

איתמר

478

אכסאל

4003

אל-רום

1359

אל סייד

330

אלומות

1182

אלון הגליל

3579

אלון מורה

429

אלוני אבא

4017

אלוני הבשן

285

אלונים

1365

אליאב

4002

אלי-עד

1248

אליפז

730

אליפלט

682

אליקים

1125

אלמגור

3556

אלמוג

603

אלקוש

1064

אמירים

1253

אמנון

23

אמציה (כרמי קטיף)

4012

אניעם

960

אסד (שבט)

3754

אספר

529

אעבלין

963

אעצם (שבט)

959

אפיניש (שבט)

4301

אפיק

176

אפיקים

313

אפק

701

ארבל

3598

ארגמן

714

ארז

3570

אריאל

71

אשבול

1276

אשבל

199

אשדות יעקב (איחוד)

188

אשדות יעקב (מאוחד)

1188

אשחר

3722

אשכולות

2021

אשל הנשיא

1152

אשלים

1256

אשרת

21

באר אורה

1376

באר גנים

1278

באר מילכה

9000

באר שבע

399

בארי

559

בוסתן הגליל

482

בועיינה-נוג'ידאת

4001

בוקעאתא

762

בטחה

998

ביר אל-מכסור

1348

ביר הדאג'

368

ביריה

3574

בית אל

95

בית אלפא

480

בית ג'ן

723

בית הגדי

322

בית הלל

572

בית העמק

3645

בית הערבה

242

בית השיטה

353

בית זיד

143

בית זרע

265

בית יוסף

430

בית לחם הגלילית

598

בית קמה

365

בית קשת

1162

בית רימון

9200

בית שאן

248

בית שערים

94

בלפוריה

712

בן עמי

1368

בני דקלים

4015

בני יהודה

1363

בני נצרים

944

בסמת טבעון

483

בענה

589

בצת

3612

בקעות

1191

בר יוחאי

3744

ברוכין

428

ברור חיל

2060

ברוש

3710

ברכה

667

ברעם

141

ברק

3794

בת עין

1292

ג'דיידה-מכר

485

ג'ולס

976

ג'נאביב (שבט)

487

ג'ש (גוש חלב)

352

גבולות

424

גבים

86

גבע

3763

גבע בנימין

2014

גבעולים

...

גבעות (אלון שבות)

1344

גבעות בר

1293

גבעת אבני

1288

גבעת אלה

4021

גבעת יואב

703

גבעת עוז

342

גברעם

133

גבת

35

גדות

145

גדיש

442

גדעונה

852

גונן

755

גורן

1219

גורנות הגליל

457

גזית

1204

גילון

736

גילת

262

גינוסר

92

גיניגר

1206

גיתה

3613

גיתית

3606

גלגל

369

גלעד (אבן יצחק)

1274

גן נר

1371

גני טל

463

געתון

1129

גרופית

4022

גשור

305

גשר

574

גשר הזיו

146

דבורה

489

דבוריה

849

דבירה

407

דברת

62

דגניה א'

79

דגניה ב'

1067

דוב"ב

3747

דולב

336

דורות

475

דחי

490

דייר אל-אסד

492

דייר חנא

2200

דימונה

2063

דישון

300

דליה

431

דלתון

1317

דמיידה

303

דן

302

דפנה

1241

דקל

1349

דריג'את

702

האון

356

הגושרים

1322

הודיות

1169

הוואשלה (שבט)

956

הוזייל (שבט)

1186

הושעיה

250

הזורע

307

הזורעים

684

היוגב

1208

הילה

677

הסוללים

1261

הר עמשא

1249

הרדוף

1203

הררית

3639

ורד יריחו

2742

זבארגה (שבט)

584

זיקים

1065

זמרת

2064

זרועה

975

זרזיר

986

ח'ואלד (שבט)

1110

חבר

3400

חברון

3764

חגי

4026

חד-נס

948

חוג'ייראת (ד'הרה)

1239

חולית

253

חולתה

662

חוסן

1332

חוסנייה

374

חוקוק

1303

חורה

496

חורפיש

1047

חזון

1272

חלוץ

3573

חלמיש

993

חמאם

343

חמדיה

3646

חמדת

3609

חמרה

280

חניתה

1257

חנתון

4005

חספין

90

חפצי-בה

13

חצבה

2034

חצור הגלילית

397

חצרים

3717

חרמש

1209

חרשים

6700

טבריה

962

טובא-זנגריה

498

טורעאן

497

טייבה (בעמק)

268

טירת צבי

1181

טל-אל

1177

טללים

3788

טלמון

8900

טמרה

547

טמרה (יזרעאל)

3743

טנא

1214

טפחות

1295

יאנוח-ג'ת

1232

יבול

46

יבנאל

358

יד מרדכי

1158

יהל

2009

יובל

1226

יובלים

1112

יודפת

4007

יונתן

803

יושיביה

452

יזרעאל

409

יחיעם

866

יטבתה

3607

ייט"ב

811

יכיני

29

יסוד המעלה

575

יסעור

1138

יעד

1117

יעל

795

יערה

499

יפיע

3566

יפית

134

יפעת

453

יפתח

3749

יצהר

3647

יקיר

241

יקנעם (מושבה)

240

יקנעם עילית

623

יראון

2026

ירדנה

831

ירוחם

502

ירכא

916

ישע

1227

יתד

504

כאבול

505

כאוכב אבו אל-היג'א

576

כברי

371

כדורי

1338

כדיתה

3564

כוכב השחר

3779

כוכב יעקב

1252

כורזים

1210

כחל

1367

כחלה

840

כיסופים

1153

כישור

1183

כליל

1229

כלנית

1331

כמאנה

1291

כמהין

1201

כמון

4028

כנף

63

כנרת (מושבה)

57

כנרת (קבוצה)

1059

כסיפה

1296

כסרא-סמיע

978

כעביה-טבאש-חג'אג'רה

357

כפר בלום

132

כפר ברוך

106

כפר גדעון

76

כפר גלעדי

192

כפר החורש

443

כפר הנשיא

1263

כפר ורדים

786

כפר זיתים

609

כפר חושן

255

כפר חיטים

1297

כפר חנניה

4004

כפר חרוב

507

כפר יאסיף

140

כפר יהושע

85

כפר יחזקאל

508

כפר כמא

509

כפר כנא

1095

כפר מימון

510

כפר מנדא

297

כפר מסריק

512

כפר מצר

345

כפר סאלד

845

כפר עזה

388

כפר קיש

579

כפר ראש הנקרה

1130

כפר רוזנואלד (זרעית)

295

כפר רופין

605

כפר שמאי

47

כפר תבור

3572

כפר תפוח

1285

כרכום

664

כרם בן זמרה

1085

כרם שלום

3766

כרמי צור

1139

כרמיאל

768

כרמיה

1198

כרמים

3656

כרמל

1207

לבון

585

לביא

1230

לבנים

2023

להב

380

להבות הבשן

1271

להבים

595

לוחמי הגיטאות

1171

לוטם

1255

לוטן

674

לימן

1173

לפידות

1060

לקיה

3569

מבוא דותן

4204

מבוא חמה

1080

מבועים

829

מבטחים

516

מג'ד אל-כרום

4201

מג'דל שמס

481

מגאר

65

מגדל

874

מגדל העמק

3561

מגדל עוז

3751

מגדלים

586

מגידו

695

מגן

1155

מגן שאול

2029

מדרך עוז

1140

מדרשת בן גוריון

1360

מולדה

269

מולדת

635

מוקייבלה

1163

מורן

1178

מורשת

104

מזרע

517

מזרעה

3599

מחולה

1418

מחנה טלי

1413

מחנה יהודית

1416

מחנה יוכבד

1415

מחנה יפה

1196

מחנה יתיר

1417

מחנה עדי

308

מחניים

43

מטולה

2054

מיטב

4019

מיצר

1282

מירב

607

מירון

1268

מיתר

3614

מכורה

1343

מכחול

1202

מכמנים

164

מלאה

2044

מלילות

596

מלכיה

1154

מלכישוע

1174

מנוף

1205

מנות

48

מנחמיה

347

מנרה

994

מנשית זבדה

1258

מסד

263

מסדה

298

מסילות

748

מסלול

4203

מסעדה

939

מסעודין אל-עזאזמה

1082

מעגלים

678

מעגן

272

מעוז חיים

3657

מעון

570

מעונה

518

מעיליא

416

מעין ברוך

3608

מעלה אפרים

1127

מעלה גלבוע

4008

מעלה גמלא

3752

מעלה לבונה

3651

מעלה מכמש

3653

מעלה עמוס

3637

מעלה שומרון

1063

מעלות-תרשיחא

668

מפלסים

325

מצובה

58

מצפה

1222

מצפה אבי"ב

1370

מצפה אילן

3576

מצפה יריחו

1190

מצפה נטופה

99

מצפה רמון

3610

מצפה שלם

843

מרגליות

4101

מרום גולן

1340

מרחב עם

97

מרחביה (מושב)

66

מרחביה (קיבוץ)

421

משאבי שדה

378

משגב עם

520

משהד

3605

משואה

3785

משכיות

732

משמר הירדן

395

משמר הנגב

130

משמר העמק

1184

מתת

4551

נאות גולן

1124

נאות הכיכר

408

נאות מרדכי

1197

נאות סמדר

524

נאעורה

396

נבטים

3724

נגוהות

80

נהלל

9100

נהריה

4304

נוב

1366

נווה

590

נווה אור

4303

נווה אטי"ב

296

נווה איתן

1057

נווה זוהר

1314

נווה זיו

1279

נווה חריף

3790

נופים

3726

נוקדים

833

נורית

844

נחל עוז

3767

נחליאל

522

נחף

1147

נטועה

4014

נטור

1369

נטע

523

ניין

3655

ניל"י

1419

ניצן ב'

1195

ניצנה (קהילת חינוך)

1280

ניצני סיני

256

ניר דוד (תל עמל)

165

ניר יפה

402

ניר יצחק

2047

ניר משה

69

ניר עוז

348

ניר עם

2048

ניר עקיבא

602

נירים

3620

נירן

1143

נס עמים

3787

נעלה

3713

נעמ"ה

1041

נצאצרה (שבט)

1372

נצר חזני

7300

נצרת

1061

נצרת עילית

3555

נתיב הגדוד

1242

נתיב העשרה

792

נתיב השיירה

246

נתיבות

525

סאג'ור

578

סאסא

942

סואעד (חמרייה)

989

סואעד (כמאנה) (שבט)

526

סולם

3756

סוסיה

1238

סופה

7500

סח'נין

1170

סייד (שבט)

1245

סלמה

1156

סמר

1328

סנסנה

419

סעד

454

סער

1176

ספיר

4501

ע'ג'ר

892

עבדון

376

עברון

1199

עדי

528

עוזייר

666

עומר

3617

עופרה

957

עוקבי (בנו עוקבה)

328

עזוז

969

עטאוונה (שבט)

3658

עטרת

1175

עידן

530

עיילבון

511

עילוט

546

עין אל-אסד

273

עין גב

2042

עין גדי

436

עין דור

1240

עין הבשור

289

עין המפרץ

383

עין הנצי"ב

367

עין העמק

270

עין השופט

676

עין השלושה

4503

עין זיוון

1053

עין חצבה

89

עין חרוד (איחוד)

82

עין חרוד (מאוחד)

806

עין יהב

813

עין יעקב

532

עין מאהל

4502

עין קנייא

1251

עין תמר

1187

עיר אובות

7600

עכו

1146

עלומים

3765

עלי

3727

עלי זהב

688

עלמה

1212

עמוקה

385

עמיעד

318

עמיעוז

319

עמיר

3660

עמנואל

708

עמקה

3712

ענב

7700

עפולה

917

עצמון שגב

531

עראבה

1246

עראמשה

1335

ערב אל נעים

2560

ערד

1192

ערערה-בנגב

3748

עתניאל

1151

פארן

3768

פדואל

750

פדויים

1104

פוריה – כפר עבודה

1105

פוריה – נווה עובד

1313

פוריה עילית

749

פטיש

1185

פלך

3723

פני חבר

3659

פסגות

535

פסוטה

2059

פעמי תש"ז

3615

פצאל

536

פקיעין (בוקייעה)

281

פקיעין חדשה

599

פרוד

2053

פרזון

1231

פרי גן

413

צאלים

1180

צביה

1213

צבעון

1136

צוחר

1150

צופר

1262

צוקים

774

צוריאל

1221

צורית

613

ציפורי

636

צנדלה

8000

צפת

1234

קבועה (שבט)

3557

קדומים

4025

קדמת צבי

1211

קדרים

964

קודייראת א-צאנע(שבט)

972

קוואעין (שבט)

1179

קורנית

1052

קטורה

414

קלחים

3601

קליה

4024

קלע

1347

קצר א-סר

4100

קצרין

3611

קרית ארבע

3746

קרית נטפים

2800

קרית שמונה

3640

קרני שומרון

4006

קשת

543

ראמה

1334

ראס אל-עין

26

ראש פינה

3795

רבבה

354

רביבים

1225

רביד

390

רגבה

1161

רהט

2016

רוויה

362

רוחמה

539

רומאנה

997

רומת הייב

3619

רועי

3782

רותם

854

רחוב

3777

רחלים

540

ריחאניה

542

ריינה

3565

רימונים

1069

רם-און

4702

רמות

445

רמות מנשה

372

רמות נפתלי

135

רמת דוד

335

רמת השופט

122

רמת ישי

4701

רמת מגשימים

339

רמת צבי

789

רנן

713

רעים

1228

רקפת

437

רשפים

1260

רתמים

324

שאר ישוב

282

שבי ציון

3571

שבי שומרון

913

שבלי – אום אל-גנם

1286

שגב-שלום

721

שדה אילן

304

שדה אליהו

861

שדה אליעזר

885

שדה בוקר

142

שדה יעקב

259

שדה נחום

329

שדה נחמיה

1058

שדה ניצן

2049

שדה צבי

1223

שדי אברהם

2057

שדי תרומות

306

שדמות דבורה

3578

שדמות מחולה

1031

שדרות

761

שובה

394

שובל

614

שומרה

415

שוקדה

1235

שורשים

527

שזור

1266

שחרות

865

שיבולים

1267

שיטים

658

שייח' דנון

3641

שילה

1160

שכניה

1373

שלווה במדבר

439

שלוחות

812

שלומי

1364

שלומית

366

שמיר

3784

שמעה

432

שמרת

1337

שמשית

1287

שני

1132

שניר

538

שעב

4009

שעל

264

שער הגולן

846

שפר

8800

שפרעם

292

שרונה

126

שריד

398

שרשרת

1045

שתולה

2062

תאשור

2061

תדהר

1172

תובל

3558

תומר

1083

תושיה

84

תל יוסף

103

תל עדשים

719

תל קציר

1054

תל שבע

1283

תל תאומים

3719

תלם

1051

תלמי אליהו

2050

תלמי ביל"ו

1237

תלמי יוסף

1244

תמרת

709

תפרח

665

תקומה

3563

תקוע

970

תראבין א-צאנע (שבט)

1346

תראבין א-צאנע(ישוב)

 

נספח ב'

רשימת יישובים סמוכי גבול ויישובים מאויימים (קריטריון בטחוני)

סמל ישוב

שם ישוב

1115

אביבים

1220

אבירים

1081

אבן מנחם

4011

אבני איתן

3793

אבני חפץ

3786

אבנת

1311

אבשלום

3759

אדורה

1068

אדמית

4010

אודם

1294

אור הגנוז

67

אור הנר

4013

אורטל

338

איבים

294

אילון

1126

אילות

2600

אילת

3762

איתמר

4003

אל-רום

330

אלומות

3579

אלון מורה

4017

אלוני הבשן

4002

אלי-עד

1248

אליפז

3556

אלמוג

603

אלקוש

3754

אספר

4301

אפיק

176

אפיקים

3598

ארגמן

714

ארז

3570

אריאל

199

אשדות יעקב (איחוד)

188

אשדות יעקב (מאוחד)

3722

אשכולות

21

באר אורה

1278

באר מילכה

399

בארי

4001

בוקעאתא

3574

בית אל

480

בית ג'ן

322

בית הלל

3645

בית הערבה

143

בית זרע

265

בית יוסף

9200

בית שאן

712

בן עמי

1363

בני נצרים

589

בצת

3612

בקעות

1191

בר יוחאי

3744

ברוכין

3710

ברכה

667

ברעם

3794

בת עין

487

ג'ש (גוש חלב)

424

גבים

3763

גבע בנימין

...

גבעות (אלון שבות)

342

גברעם

755

גורן

1219

גורנות הגליל

3613

גיתית

3606

גלגל

463

געתון

1129

גרופית

305

גשר

574

גשר הזיו

62

דגניה א'

79

דגניה ב'

1067

דוב"ב

3747

דולב

2063

דישון

431

דלתון

303

דן

302

דפנה

1241

דקל

702

האון

356

הגושרים

1208

הילה

3639

ורד יריחו

584

זיקים

1065

זמרת

3400

חברון

3764

חגי

1239

חולית

662

חוסן

496

חורפיש

3573

חלמיש

343

חמדיה

3646

חמדת

3609

חמרה

280

חניתה

4005

חספין

13

חצבה

3717

חרמש

268

טירת צבי

3788

טלמון

3743

טנא

1232

יבול

358

יד מרדכי

1158

יהל

2009

יובל

4007

יונתן

866

יטבתה

3607

ייט"ב

811

יכיני

29

יסוד המעלה

795

יערה

3566

יפית

453

יפתח

3749

יצהר

3647

יקיר

623

יראון

2026

ירדנה

916

ישע

1227

יתד

576

כברי

3564

כוכב השחר

3779

כוכב יעקב

840

כיסופים

1291

כמהין

63

כנרת (מושבה)

57

כנרת (קבוצה)

1296

כסרא-סמיע

357

כפר בלום

76

כפר גלעדי

609

כפר חושן

4004

כפר חרוב

1095

כפר מימון

345

כפר סאלד

845

כפר עזה

579

כפר ראש הנקרה

1130

כפר רוזנואלד (זרעית)

295

כפר רופין

3572

כפר תפוח

664

כרם בן זמרה

1085

כרם שלום

3766

כרמי צור

768

כרמיה

3656

כרמל

1255

לוטן

674

לימן

3569

מבוא דותן

4204

מבוא חמה

829

מבטחים

4201

מג'דל שמס

3561

מגדל עוז

3751

מגדלים

695

מגן

3599

מחולה

43

מטולה

4019

מיצר

607

מירון

3614

מכורה

596

מלכיה

1205

מנות

48

מנחמיה

347

מנרה

263

מסדה

4203

מסעדה

678

מעגן

272

מעוז חיים

3657

מעון

570

מעונה

518

מעיליא

416

מעין ברוך

3608

מעלה אפרים

3752

מעלה לבונה

3651

מעלה מכמש

3653

מעלה עמוס

3637

מעלה שומרון

1063

מעלות-תרשיחא

668

מפלסים

325

מצובה

3576

מצפה יריחו

3610

מצפה שלם

843

מרגליות

4101

מרום גולן

378

משגב עם

3605

משואה

3785

משכיות

1184

מתת

4551

נאות גולן

1124

נאות הכיכר

408

נאות מרדכי

3724

נגוהות

9100

נהריה

4304

נוב

1366

נווה

590

נווה אור

4303

נווה אטי"ב

296

נווה איתן

1314

נווה זיו

1279

נווה חריף

3790

נופים

3726

נוקדים

844

נחל עוז

3767

נחליאל

1147

נטועה

3655

ניל"י

1195

ניצנה (קהילת חינוך)

1280

ניצני סיני

402

ניר יצחק

69

ניר עוז

348

ניר עם

602

נירים

3620

נירן

3787

נעלה

3713

נעמ"ה

3555

נתיב הגדוד