החלטות ממשלה
     
 
 
מזכירות הממשלה
 

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום א' בשבוע. בישיבות הממשלה נמסרות סקירות בנושאים שונים וכן עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעת להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

ההצעות להחלטות לדיון מוגשות בכתב על ידי השרים השונים לכל המאוחר עד יום ד' בשבוע. ההצעות להחלטה שהוגשו ואושרו על ידי ראש הממשלה נרשמות על סדר יומה של הממשלה והן מופצות לעיון השרים, ביחד עם סדר היום, לפחות 48 שעות לפני ישיבת הממשלה.
החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטות ממשלה כעבור שבועיים מיום הפצתן לשרים, אם לא התקבל עליהן ערר על ידי אחד מחברי הממשלה.

כל החלטה מקבלת מספר סידורי.
אופן קבלת ההחלטות מפורט ב"תקנון לעבודת הממשלה
".


חיפוש החלטות ממשלה

תקופה:

מתאריך
עד תאריך
הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו בחר ממשלהניתן להזין תאריך בפורמט dd/MM/yyyy

wpGovDecisionCQWP_SearchResults

תוצאות 10 - 1 מתוך 1777 תוצאות
נסיעת נשיא המדינה לארצות הברית
 החלטה מספר  2411 של הממשלה מיום 18.01.2015
אירוח אליפות אירופה 2015 בכדורגל נשים לנבחרות עד גיל 19
 החלטה מספר  2407 של הממשלה מיום 18.01.2015
מינויים בשירות החוץ
 החלטה מספר  2406 של הממשלה מיום 18.01.2015
טיוטת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה-2015
 החלטה מספר  2405 של הממשלה מיום 18.01.2015
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד ראש הממשלה ובלשכת העיתונות הממשלתית
 החלטה מספר  חק/1297 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 25.12.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 15.01.2015 ומספרה הוא 2403(חק/1297).
נסיעת שר
 החלטה מספר  רהמ/45 של ראש הממשלה מיום 11.01.2015 .
נסיעת שר
 החלטה מספר  רהמ/44 של ראש הממשלה מיום 11.01.2015 .
נסיעת ראש הממשלה לצרפת
 החלטה מספר  2402 של הממשלה מיום 10.01.2015 .
אישור הצעת תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2015 והרשאה להתחייב לשנת 2015 ואילך
 החלטה מספר  2401 של הממשלה מיום 08.01.2015 .
שיקום הערבה והיערכות לאומית לטיפול באירועי זיהום סביבתיים בעקבות אירוע פריצת צינור הנפט בבאר אורה - תיקון החלטת ממשלה
 החלטה מספר  2400 של הממשלה מיום 08.01.2015 .
דף ראשון דף קודם
לדף הקודם
הבא לעמוד אחרון