החלטות ממשלה
     
 
 
מזכירות הממשלה
 

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום א' בשבוע. בישיבות הממשלה נמסרות סקירות בנושאים שונים וכן עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעת להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

ההצעות להחלטות לדיון מוגשות בכתב על ידי השרים השונים לכל המאוחר עד יום ד' בשבוע. ההצעות להחלטה שהוגשו ואושרו על ידי ראש הממשלה נרשמות על סדר יומה של הממשלה והן מופצות לעיון השרים, ביחד עם סדר היום, לפחות 48 שעות לפני ישיבת הממשלה.
החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטות ממשלה כעבור שבועיים מיום הפצתן לשרים, אם לא התקבל עליהן ערר על ידי אחד מחברי הממשלה.

כל החלטה מקבלת מספר סידורי.
אופן קבלת ההחלטות מפורט ב"תקנון לעבודת הממשלה".


לתשומת לבכם,
החלטות הממשלה מפורסמות באתר החל משנת 2004.
לקבלת החלטות מתאריכים מוקדמים יותר, ניתן לפנות דרך
טופס פניות הציבור.חיפוש החלטות ממשלה

תקופה:

מתאריך
עד תאריך
הממשלה ה - 34 בנימין נתניהו בחר ממשלהניתן להזין תאריך בפורמט dd/MM/yyyy

wpGovDecisionCQWP_SearchResults

תוצאות 10 - 1 מתוך 1116 תוצאות
קציבת תקופת הכהונה בתפקיד של הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד הכלכלה והתעשייה
 החלטה מספר  1460 של הממשלה מיום 17.05.2016
העברת סמכויות בטיחות בחומרי נפץ במפעלי מערכת הביטחון משר הכלכלה והתעשייה לשר הביטחון
 החלטה מספר  1459 של הממשלה מיום 17.05.2016
יישום הסכמים קואליציוניים - תיקון החלטת ממשלה
 החלטה מספר  1458 של הממשלה מיום 17.05.2016
צירוף שרים לחברים בוועדת השרים לרגולציה
 החלטה מספר  1457 של הממשלה מיום 16.05.2016
ועדת שרים לרגולציה - תיקון החלטת ממשלה
 החלטה מספר  1455 של הממשלה מיום 15.05.2016
ביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שיווקי הקרקע בתחומה
 החלטה מספר  1454 של הממשלה מיום 15.05.2016
שינוי הגדרת הפריפריה החברתית לעניין תחומי פעילותו של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל - תיקון החלטות ממשלה
 החלטה מספר  1453 של הממשלה מיום 15.05.2016
הארכת תקופת הכהונה של מנהל מינהל השלטון המקומי - תיקון החלטת ממשלה
 החלטה מספר  1452 של הממשלה מיום 15.05.2016
אישור תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים)(תיקון), התשע"ו-2016
 החלטה מספר  חכ/32 של ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 28.04.2016 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 13.05.2016 ומספרה הוא 1450(חכ/32).
אישור עדכון תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה לשנת 2016 והרשאה להתחייב לשנת 2016 ואילך
 החלטה מספר  חכ/31 של ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 28.04.2016 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 13.05.2016 ומספרה הוא 1449(חכ/31).
דף ראשון דף קודם
לדף הקודם
הבא לעמוד אחרון