החלטות ממשלה
     
 
 
מזכירות הממשלה

ערוצים נוספים

 
 

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום א' בשבוע. בישיבות הממשלה נמסרות סקירות בנושאים שונים וכן עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעת להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

ההצעות להחלטות לדיון מוגשות בכתב על ידי השרים השונים לכל המאוחר עד יום ד' בשבוע. ההצעות להחלטה שהוגשו ואושרו על ידי ראש הממשלה נרשמות על סדר יומה של הממשלה והן מופצות לעיון השרים, ביחד עם סדר היום, לפחות 48 שעות לפני ישיבת הממשלה.
החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטות ממשלה כעבור שבועיים מיום הפצתן לשרים, אם לא התקבל עליהן ערר על ידי אחד מחברי הממשלה.

כל החלטה מקבלת מספר סידורי.
אופן קבלת ההחלטות מפורט ב"תקנון לעבודת הממשלה
".


חיפוש החלטות ממשלה

תקופה:

מתאריך
עד תאריך
הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו בחר ממשלהניתן להזין תאריך בפורמט dd/MM/yyyy

wpGovDecisionCQWP_SearchResults

תוצאות 10 - 1 מתוך 1508 תוצאות
תכנית מתאר ארצית - תמ"א/37/ח - קבלה וטיפול בגז טבעי - מתגליות בים ועד מערכת ההולכה הארצית
 החלטה מספר  פש/44 של ועדת השרים לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי מיום 27.07.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 23.10.2014 ומספרה הוא 2112(פש/44)
הסדרת הסמכויות בתחום הכנת העורף למצבי חירום - תיקון החלטת ממשלה
 החלטה מספר  2108 של הממשלה מיום 19.10.2014
אישור מינוי ראש מערך הגיור
 החלטה מספר  2107 של הממשלה מיום 19.10.2014
פטור מחובת מכרז למשרה במשרד ראש הממשלה
 החלטה מספר  2106 של הממשלה מיום 19.10.2014
מינוי חברים במועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ומינוי יושב-ראש המועצה
 החלטה מספר  2105 של הממשלה מיום 19.10.2014
אשרור הסכם בין מדינת ישראל לבין האיחוד האירופי בדבר השתתפות מדינת ישראל בתכנית האיחוד "הורייזן 2020 - תכנית המסגרת למחקר וחדשנות (2020-2014)"
 החלטה מספר  2104 של הממשלה מיום 19.10.2014
תכנית רב-שנתית לביצוע הנפקות מיעוט של חברות ממשלתיות
 החלטה מספר  חכ/42 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 05.10.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 19.10.2014 ומספרה הוא 2103(חכ/42)
נסיעת שר וקביעת ממלא מקום של שר
 החלטה מספר  2095 של הממשלה מיום 13.10.2014
הקמת ועדת שרים לתקשוב, שיפור השירות הממשלתי לציבור וממשל פתוח
 החלטה מספר  2100 של הממשלה מיום 10.10.2014
העברת שטח הפעולה של התקשוב הממשלתי ממשרד האוצר למשרד ראש הממשלה
 החלטה מספר  2099 של הממשלה מיום 10.10.2014
דף ראשון דף קודם
לדף הקודם
הבא לעמוד אחרון