ועדת השרים לבחינת הקמתו של מערך השיטור העירוני
     
 
 
מזכירות הממשלה

ערוצים נוספים

 
 
קוד ועדהשטע

הרכב ועדת השרים:
ראש הממשלה - יושב ראש
השר לביטחון הפנים
סגן ראש הממשלה ושר הביטחון
סגן ראש הממשלה ושר הפנים
שר האוצר
שר המשפטים
השר דן מרידור

מוזמנים קבועים:
היועץ המשפטי לממשלה
מנכ"ל משרד ראש הממשלה
מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים
מפכ"ל המשטרה

סמכויות הוועדה:
ועדת השרים תעסוק בבחינת דרכים לשיפור הביטחון האישי ותחושת הביטחון של תושבי ישראל בדרך של אפשרות הקמת מערך שיטור עירוני במשטרת ישראל אשר יפעל ברשויות המקומיות תחת המשרד לביטחון הפנים.

לצד ועדת השרים תפעל ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, מנכ"ל משרד הפנים, נציג היועץ המשפטי לממשלה, הממונה על התקציבים ונציגים נוספים כפי שיימצא לנכון - אשר תפעל על פי הנחיותיה של ועדת השרים.

הוועדה הוקמה בהחלטת הממשלה מס. 562 מיום 12.07.2009. כמו כן, בהחלטה זו הסמיכה הממשלה את ראש הממשלה להחליט בעניין צירופו של השר דן מרידור לוועדת השרים.

ביום 2.9.2009 החליט ראש הממשלה לצרף את השר דן מרידור כחבר בוועדת השרים.

השר יוסי פלד (חבר בוועדה) נגרע מהרכב הוועדה עקב התפטרותו מן הממשלה ביום 27.9.2012.

הרכב ועדות השרים משתנה מעת לעת על פי החלטות הממשלה