משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
     
 
 
אודות המשרד

ערוצים נוספים

 
 

נושאים בהם פועל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה        
תוך הפעלת מדיניות העדפה לאומית של יישובים או אזורים:   
                           
1. עידוד מחקר ופיתוח -  המדען הראשי
2. עידוד השקעות הון בתעשייה – מרכז ההשקעות
3. פיתוח תשתיות תעשייתיות - מינהל אזורי פיתוח
4. עידוד תעסוקה
5. הכשרה מקצועית / טכנולוגית – האגף להכשרה מקצועית והמרכז להכשרה טכנולוגית
6. סיוע לתגבור היצוא – האגף לסחר חוץ

 

                                           
                                                              
1. המדען הראשי:
החוק המסמיך:

חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, תשמ"ד-1984

מטרות החוק:
(1)  יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי;
(2)  יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי; בחוק זה, "תשואה עודפת" - הגדלת התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או מפירותיהם, מעבר לתשואה שאמורה לצמוח למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוח;
(3) פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה;
(4) שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה;
והכול בדרך של עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.

החלטות ממשלה: 
החלטת הממשלה מס' 3967 מיום 24/8/08
החלטת ממשלה מס'  747 מיום  27/11/06
החלטת ממשלה מס' 4415 מיום 20/11/05
 
שיעור המענק:
חברה תעשייתית המבצעת פרויקט מחקר ופיתוח תעשייתי זכאית לסיוע כספי בשיעורים של בין   20% ל-  50% מסך ההשקעה הכוללת שאושרה לפרויקט,  חברות  הנמצאות באזורי עדיפות לאומית זכאיות לתוספת של 10%, ובקו עימות לתוספת של  25%.

(בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3967 מיום 24/8/08 תינתן תוספת של 25% למענק לתכניות באזור הפריפריה)
  
עלות תקציבית (סעיף תקציבי מס' 38-02-01):

מענקי מחקר ופיתוח עפ"י חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה:
שנת 2009 : תקציב בסך 185,127,000 ₪ הוצאה מתנית בהכנסה בסך 431,100,000 ₪ והרשאה להתחייב בסך 735,558,000 ₪ .
שנת 2010: תקציב בסך 753,983,000 ₪ הוצאה מותנית בהכנסה בסך 411,350,000 ₪ והרשאה להתחייב בסך 1,025,000 ₪.

מענקים שאושרו עד אוגוסט 2009: 174 מליון ₪ באזור פיתוח א' ו-29 מליון ₪ לפרויקטים בקו עימות.
סה"כ 203 מליון ₪ מענקים בפריפריה.

תקציב שנת 2010 יהיה בהיקף דומה לתקציב שנת 2009,  בתוספת כ- 100 מליון ₪ המיועדים לעידוד השקעות בחברות גדולות בפריפריה.

 *במסגרת השיחות בין הממשלה לבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים (פורום השולחן העגול)  הוסכם כי לתקציב משרד התמ"ת יוסף סכום של 750 מליון ₪ לשנים 2009 – 2010 (ביחד) בהרשאה להתחייב, לתגבור תקציבו הכולל המדען הראשי.
 
מסלול הקמת מרכזי פרויקטים של חברות רב לאומיות בישראל – אחד הקריטריונים לחישוב התקציב שיופנה למרכזי הפרויקטים הוא פעילות באזור עדיפות לאומית א'.

מסלול תמיכה בתכניות רב שנתיות של חברות גדולות בפריפריה (יופעל משנת 2010).

לתכניות אלה מיועדים כ- 300 מליון  ₪ לשלוש השנים הבאות (עד 100 מליון ₪ לשנה).
החלטת ממשלה 3967 מיום 24/8/08

תכנית החממות הטכנולוגיות – מענקים מוגדלים באזור עדיפות לאומית א':

בשנת 2009 אושרו עד כה מענקים בסך של כ- 40 מליון ₪ לפרויקטים בפריפריה.

מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב / ערבה – לתכנית זו מוקצבים 57 מליון ₪ לחמש שנים.
החלטת ממשלה מס' 3954 מיום 21/8/08

מרכז טכנולוגי בנושא טכנולוגיית מים בשדה בוקר – לתכנית זו מוקצבים 35 מליון ₪ לחמש  שנים.
 
המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב – המכון הוקם בבאר שבע והמדינה תתמוך בפעילתו במשך שבע שנים בתקציב כולל של 126 מליון ₪ (משתתפים במימון: המשרד לפיתוח הנגב והגליל, תקציב ההשכלה הגבוהה, משרד האוצר).
החלטת הממשלה מס' 4415 מיום 20/11/05
החלטת הממשלה מס' 747 מיום 27/11/06


2. עידוד השקעות הון בתעשייה:
החוק המסמיך:

חוק עידוד השקעות הון התשי"ט-1959

מטרת ההחלטה:
מטרת החוק לייבא הון לישראל ולעודד יוזמה כלכלית והשקעות הון חיצוני ומקומי לשם:

(1) פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, ניצול יעיל של אוצרותיה ויכולתה הכלכלית וניצול מלא של כושרם-ייצורם של מפעלים קיימים;
(2) שיפור מאזן התשלומים של המדינה, הקטנת היבוא והגדלת היצוא;
(3) קליטת-עליה, חלוקה מתוכננת של האוכלוסייה על פני שטח המדינה ויצירת מקורות-עבודה חדשים.

מהות ההטבות:
הקריטריונים המנחים את מנהלת מרכז ההשקעות למתן מעמד של "מפעל מאושר" הם:
כדאיות למשק הלאומי, יכולת תחרות בשווקים בינלאומיים, שימוש בטכנולוגיות חדשניות, יצירת מקומות תעסוקה, ערך מוסף גבוה ומתן פתרון נאות לצרכים מיוחדים של כלכלת המדינה.
מעמד של "מפעל מאושר" מאפשר ליזם ליהנות מהטבות באחד מהמסלולים הקבועים בחוק.
 
מסלולי עידוד השקעות הון בתעשייה:
מסלול מענקים –  באמצעות מרכז ההשקעות:
מענק של עד 20% מההשקעה באזור עדיפות לאומית א'.
 (אפשרות לתוספת מענק מינהלי בגובה של עד 4%)
מענק של עד 10% מהשקעה באזור עדיפות לאומית ב'.

עלות תקציבית (סעיף תקציבי מס' 38-03):
מענקים לפי חוק עידוד השקעות הון בתעשייה:
שנת 2009:  תקציב בסך  423,969,000 ₪ מתוכו סך של 370,265,000 ₪ עבור אינטל (FAB28) שנת 2010: תקציב בסך 125,342,000 ₪.

עלות תקציבית לשנת 2010 - 450 מליון ש"ח (כמו 2009) כולל תקציב מסלול "מפעלים מחוללי שינוי". התקציב של 2009 ו-2010 כולל את המסלול הזה.

מסלולי הטבות המס  -  באמצעות  רשות המיסים:
1.  מסלול חלופי -  
 באזור פיתוח א':  10 שנות פטור ממס חברות .
באזור פיתוח ב':6  שנות פטור ממס חברות  ועוד שנה מס חברות מופחת.
במרכז הארץ:    שתי שנות פטור ממס חברות ועוד 5 שנות מס חברות מופחת.
2. מסלול השקעות אסטרטגיות – מפטור ממס חברות וממס דיבידנד למשך 10 שנים.
3. מסלול  "אירלנד"  – תשלם מס חברות ומס דיבידנד מופחתים ללא הגבלה במשיכת הרווחים
מהחברה, באזור עדיפות לאומית א' בלבד.
 
אומדן שווי ההטבות:
אומדן היקף הטבות המס שניתנו במסגרת חוק עידוד השקעות הון עומד על כ-  2,100 מיליוני ₪ בשנת 2006, אומדן סך הטבות המס בשנת 2009 עומד על סך של כ-3,700 מיליוני ₪.

מפת התחומים בהם ניתנות הטבות עידוד השקעות הון בתעשייה:
תחומי אזור פיתוח א' :
(1) תחומי רשויות מקומיות במחוזות ירושלים, הדרום, הצפון ובנפת חיפה שמתקיימים בהם שני אלה:
(א) רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 1 עד 3;
(ב) שיעור אבטלה שנתי ממוצע של 10% ומעלה; תנאי זה לא יחול על רשות מקומית  שהיא מועצה אזורית.

(2) העיר ירושלים לגבי מפעלים עתירי טכנולוגיה;

(3) אזורי תעשיה מרחביים בתחומי מחוז הצפון, מחוז הדרום והעיר ירושלים; ואולם  בנפת אשקלון רק אזורי תעשיה מרחביים בתחומי הרשויות המקומיות שבהן רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 1 עד 4; בפסקה זו, "אזור תעשיה מרחבי" – אזור תעשיה ששטחו, בהתאם לתכנית בנין עיר מאושרת המיועדת לתעשיה, 100
דונם לכל הפחות;

(4) אזורי תעשיה ביישובי מיעוטים; בפסקה זו, "יישוב מיעוטים" – יישוב ש - 80% מתושביו אינם יהודים, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(5) שדרות ויישובי עוטף עזה; בפסקה זו, "יישובי עוטף עזה" – היישובים במועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב ואשכול, אשר בתיהם, כולם או  חלקם,  שוכנים עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה וכן אזור תעשיה מרחבי כהגדרתו בפסקה (3), שמבניו, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 ק"מ מהגדר האמורה.

תחומי אזור פיתוח ב' :
(1) תחומי הרשויות המקומיות במחוזות ירושלים, הדרום והצפון ובנפת חיפה  שמתקיימים בהם שני אלה:
(א) רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 4;
(ב) שיעור אבטלה שנתי ממוצע של 8% ומעלה; תנאי זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית;

3. פיתוח תשתיות תעשייתיות - מינהל אזורי פיתוח 

החלטות הממשלה:
החלטת הממשלה מס' 3968 מיום 24/7/05
החלטת הממשלה מס'  1005 מיום 7/1/07
החלטת הממשלה מס' 3967 מיום  24/8/08

מטרת ההטבות:

ייעול ועידוד ענפי התעשייה והשירותים באזורי הפריפריה, פיתוח תשתיות ושווק מגרשים ליזמים באזורי תעשייה בפריפריה, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3967 מיום 24/8/08. במסגרת החלטה זו יופנו משאבים אל הפריפריה תוך מיקוד כלי התמיכה למספר מצומצם של אזורי תעשייה מרחביים בהם תינתן העדפה בכלי תמיכה ישירים ועקיפים בתעשייה.

מהות ההטבות:
סבסוד הוצאות הפיתוח באזורי העדיפות הלאומית.

מענקי תשתית ליזמים המקימים  מפעלים באזורי עדיפות לאומית.

ראה דף מינהל מקרקעי ישראל בנושא הנחות בקרקע המיועדת לתעשייה באזורי עדיפות לאומית.

עלות תקציבית (סעיף תקציבי מס' 76-01-09):
פיתוח אזורי תעשייה חדשים באזורי פיתוח:
שנת 2009 :  תקציב בסך  61,584,000 ₪ הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 40,000,000 ₪ והרשאה להתחייב בסך של 105,800,000 ₪.
שנת 2010:  תקציב בסך 56,061,000₪ הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 40,000,000 ₪ והרשאה להתחייב בסך של 100,701,000 ₪.


4. מסלול עידוד תעסוקה באזורי עדיפות לאומית: 

החלטות ממשלה:
החלטת ממשלה מס' 4423(חכ/174) מיום 22/1/09
החלטת הממשלה מס' 4545 מיום 12/3/09
 
מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל:
 
א. מסלול תעסוקה מקוצר. סיוע למשך 30 חודשים בשני מסלולי מישנה :

1. המסלול הכללי באזורי  הפריפריה- סיוע מדורג המאפשר השתתפות המדינה בעלות השכר לעובד נוסף הנעה בין 15% ל-  30% מעלות השכר בעשרת החודשים הראשונים לעבודת העובד הנוסף, והשתתפות בגובה שנע בין  10% ל- 5% בעשרת  החודשים  האחרונים לעבוד העובד הנוסף, תלוי בגודל החברה. באזור עדיפות לאומית א' אחוז השתתפות המדינה בעלות השכר להעסקת עובד נוסף סיוע נע בין 25% ל- 5% , תלוי בגודל החברה .
2. מסלול אוכלוסיות מיוחדות (מיעוטים , חרדים, מוגבלים, וחד הוריים) - המסלול ניתן בכל הארץ למיזמים המעסיקים 90% מאוכלוסיות אילו והסיוע נע בין 35% בעשרת החודשים הראשונים ל10% לעשרת החודשים האחרונים.

מינימום העסקה במסלולים אלה הוא חמש משרות ותקרת עלות השכר עומד על 15,000 ₪ לחודש.
 
תקציב:  בשנת 2009 הוקצו 78 מליון ₪ למסלול התעסוקה המקוצר. 
 
ב. מיזמים לפיתוח תעסוקה באזורי הפריפריה
1. תמיכה בהעסקת עובדים בעלי שכר גבוה (מינימום עלות שכר  פי 2.5 מעלות  מהשכר הממוצע במשק), העסקת 15 עובדים לפחות באזור הפריפריה, למשך ארבע שנים לפחות, השתתפות המדינה בגובה של עד 35% מעלות השכר בשנה הראשונה ועד 5% בשנה הרביעית. אפשרית תוספת סיוע למקדימים לגיוס עובדים. 
2. תמיכה בחברות גדולות ("מפעלי עוגן") בעלות מחזור של 100 מליון ₪ לפחות, המוסיפות לפחות 100 מישרות בעלות שכר של פי 1.5 מהשכר הממוצע במשק.
 
 תקציב: בשנת 2009 הוקצו 50 מליון ₪ למסלולים אלה.  

ג.  סיוע לעסקים באמצעות מענק לצורך הוצאת עובדים לחופשה מוסכמת בתשלום (חמ"ת) באזור פיתוח א':
ניתן סיוע למפעלים המעסיקים מעל 25 עובדים להוצאת עובדים לחופשה בתשלום.
המעביד יוכל להוציא עד 100 עובדים בכל מחזור לחופשה בתשלום למשך שלושה חודשים. בתקופה זו ישלם המעביד את ההפרשות הסוציאליות לעובדים עד 18% מהשכר האחרון ושכר בגובה מענק  האבטלה . עלות זו תמומן ע"י המדינה כמענק למעביד. הביצוע על-פי הקצאה תחרותית.  
 
תקציב: בשנת 2009 הוקצו 75 מליון ₪ לתכנית זו.

ד. מסלול לעידוד הקמת מפעלים מחוללי שינוי בפריפריה:-
סיוע המדינה להקמת מפעלים מחוללי שינוי בפריפריה באמצעות מענק  של 20% מסך ההשקעה, היקף ההשקעה לא יפחת מ - 300 מליון ₪ והעסקת 400 עובדים לפחות.
המפעל יוקם בפריפריה באזור תעשייה בו יש עתודות קרקע של יותר מ 100 דונם עם היקף שיווק נמוך.

הסיוע יינתן במסגרת הקצאה תחרותית.  
 
 * כל האמור לעיל אינו מחליף את הוראות המנכ"ל הרלבנטיות המפורסמות באתר המשרד. במקרה של סתירה בין האמור לעיל להראות המנכ"ל הרלבנטיות, הוראות המנכ"ל הן הקובעות את הכללים.   

5. האגף להכשרה מקצועית והמרכז להכשרה טכנולוגית 

הגדלת מספר התלמידים במסגרת ההכשרה המקצועית לנוער באזורי הפריפריה ב- 500 תלמידים בכל שנה בשנים תש"ע ותשע"א.

6. סיוע לתגבור היצוא – האגף לסחר חוץ 

החלטות הממשלה:
החלטה מס' 747 מיום 27/11/06
מטרת ההחלטה:
הכפלת הייצוא של כ- 200 חברות מהנגב והגליל. 

שלבי היישום:
כ- 130 חברות החלו בתהליכי אבחון ואישור תכניות, כ- 39 חברות קיבלו כתבי אישור.


הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.